Slide background
ОТВОРЕН ДЕН ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

повеќе

Slide background
УПОТРЕБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ МЕЃУ СТУДЕНТИТЕ ПРИ ЕФП

повеќе

Slide background
ЕКВИЛИБРИУМ БР.22

повеќе

Slide background
CONFERENCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS", 3rd DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM 2017)

повеќе

Slide background
ПОРАКА ОД НАШИТЕ СТУДЕНТИ

повеќе

Slide background
Е - index

повеќе

Драги студенти,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

Соопштенија

Сите соопштенија

Настани Сите настани

JOIN OUR STUDENT INTERNSHIP PROGRAMME

Johnson Matthey Macedonia is pleased to announce its Sixth Internship Program. Through the program, students will be able to apply for full-time internships within one of the many departments of the company, including, IT, Automation, Finance, Logistics, Quality, PGM Salts, Maintenance, Engineering, Continues improvement and much more! 

30.04.2017

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.