Работилница за генерирање на идеи за социјално претприемништво

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.