Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


07.11.2017  11:00

Меѓународни односи

konecni rezultati prv kolokvium


07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii


07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija


Основи на економијата

ispit noemvriska sesija


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица


06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati


06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика


06.11.2017  12:05

Макроекономска анализа и политика

prv kolokvium

prv kolokvium


06.11.2017  11:20

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo noemvri 2017

pretpriemnistvo noemvri 2017


06.11.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


06.11.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


Интернет технологии

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


06.11.2017  01:30

Основи на економијата

Ispit_06_11_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


04.11.2017  12:55

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati


04.11.2017  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прелиминарни прв колоквиум


Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


04.11.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прв колоквиум

Прелиминарни од прв колоквиум од 04.11.2017


Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 1


03.11.2017  13:30

Математика за економисти

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium


Фискална ревизија

konecni rezultati ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_03_11_2017


02.11.2017  13:30

Меѓународен бизнис

rezultati od ispit


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati


Пазар на капитал и финансиски институции

ispit pazar na kapital II ciklus


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


01.11.2017  13:30

Маркетинг

konecni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

ispit noemvriska sesija konecni rezultati


01.11.2017  12:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni


31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati


Менаџмент на човечки ресурси

ispit noemvriska sesija


31.10.2017  09:50

Монетарна економија

preliminarni rezultati


30.10.2017  18:10

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


30.10.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati


Статистика за економисти

Noemvriska vonredna sesija

Noemvriska vonredna sesija Vtor popraven kolokvium - prakticen del


30.10.2017  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


27.10.2017  13:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководство

preliminarni rezultati


Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


27.10.2017  10:50

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing


26.10.2017  13:30

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni


26.10.2017  09:45

Портфолио менаџмент

rezultati


26.10.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица


25.10.2017  13:30

Деловна анализа

konecni rezultati


Ревизија

konecni rezultati


25.10.2017  09:35

Макроекономска анализа и политика

ma ispit noemvri 2017

ma ispit noemvri 2017


24.10.2017  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од испит 24.10.2017г.

Прелиминарни 24.10.2017


Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit


Француски јазик

Писмен испит

Резултати од писмениот испит


Маркетинг канали

konecni

konecni


24.10.2017  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati


24.10.2017  09:40

Теорија и политика на економски развој

tper ispit noemvri 2017

tper ispit noemvri 2017


04.10.2017  13:50

Бизнис информатика

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА


15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii


13.09.2017  11:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati konecni rezultati


Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)


12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati


12.09.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

preliminarni rezultati


11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Бренд менаџмент

Konecni rezultati


07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_07_09_2017_nastavnik_Olivera Kostoska


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


Компјутерско програмирање

Резултати по компјутерско програмирање


06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


06.09.2017  11:30

Менаџмент

Konecni rezultati


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Управување со обртни средства

rezultati od ispit


Бизнис логистика

preliminarni rezultati


05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati


Економетрија

Завршно оценување, септември 2017


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017


04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni


04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati


Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati


Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

konecni rezultati konecni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati


Теорија на одлучување

Конечни резултати


01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati


Основи на економијата

konecni rezultati


Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.