Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


10.06.2021  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati


10.06.2021  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит


Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Preliminarna Matrica Finansiski Menadzment -Junska sesija 2021 Konecna Matrica F.M Juni 2021


Менаџмент со финансиски ресурси

Rezultati od Ispit


Бизнис информатика

Конечни резултати од испитот по бизнис инфоратика одржан на 10.06.2021 во 9:30ч


09.06.2021  12:00

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

конечни резултати


Управување со обртни средства

Rezultati od Ispit


09.06.2021  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

конечни резултати


Менаџмент на човечки ресурси

Испит


Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica FPI JUNI 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica FPI 2021


Интернет технологии - напредно ниво

Јунска испитна сесија, 2021 (Втор циклус на студии)

ЕКТС, 2. циклус; Завршно оценување


08.06.2021  09:30

Меѓународни финансии

Rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecna matrica


Социологија

II (ВТОР) Поправен Колоквиум-Конечни резултати Конечни резултати од испит Конечни резултати-Евиденција и континуирано оценување


Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


07.06.2021  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Завршно оценување


Маркетинг

Известување


Известување


Меѓународен маркетинг

Konecna matrica Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium


Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

3 ciklus Studii

Rezultati od Ispit


Маркетинг канали

Konecna matrica Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium


07.06.2021  09:30

Англиски јазик

јунска сесија 2021

Деловен Англиски јазик - прелиминарни јуни 2021


Француски јазик

Писмен испит по ДЕЛОВЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 и 2

Резултати од писмениот испит по ДФЈ 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


01.06.2021  11:00

Иновациски менаџмент

Preliminarni rezultati od kontinuirano ocenuvanje Preliminarni rezultati od kolokviumi


31.05.2021  12:30

Стратегиски менаџмент

kolokviumi

preliminarni prv kolokvium preliminarni vtor kolokvium


31.05.2021  11:00

Проектен менаџмент

Колоквиуми

Прелиминарни прв поправен колоквиум Прелиминарни втор колоквиум Вкупно поени конечни втор колоквиум конечни прв поправен колоквиум


31.05.2021  08:30

Социологија

I (Прв) Поправен Колоквиум-Конечни резултати II (Втор) Колоквиум-Конечни резултати


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od prv popraven kolokvium Konecni rezultati od vtor kolokvium Preliminarni dopolnitelni poeni


Маркетинг канали

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium


29.05.2021  11:00

Банкарски менаџмент

prel BM vtor kolokv 29.05.2021

prel BM vtor kolokv 29.05.2021


prel BM prv popraven kolokv 29.05.2021


Меѓународен маркетинг

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати Втор колоквиум Прелиминарна матрица


29.05.2021  08:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od prv popraven kolokvium Konecni rezultati od vtor kolokvium Preliminarni dopolnitelni poeni


28.05.2021  11:00

Финансиски менаџмент

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kol Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od II kolokvium


Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od II kolokvium


28.05.2021  09:30

Маркетинг истражување

Vtora kolokviumska nedela

Rezultati prv popraven kolokvium Rezultati vtor kolokvium


28.05.2021  08:30

Меѓународен бизнис

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje MEGUNARODEN BIZNIS 2020-2021 Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od II kolokvium


27.05.2021  14:05

Клауд компјутинг

Резултати Колоквиумска недела

Резултати Поправен колквиум Резултати Втор колоквиум


27.05.2021  13:00

WEB дизајн

Резултати Колоквиумска недела

Резултати Прв поправен-теоретски дел Резултати Втор колоквиум-теоретски дел Резултати Втор колоквиум-практичен дел


27.05.2021  12:00

Методологија на научно истажување

Завршно оценување


27.05.2021  11:00

Економетрија

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати Конечни резултати


Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


preliminarni rezultati


Економија на труд

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати Конечни резултати


27.05.2021  08:30

Меѓународни финансии

prv popraven kolok. vtor kolok. Kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od II kolokvium


26.05.2021  11:00

Финансиска теорија и политика

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od II kolokvium


Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska preliminarni rezultati od kolokviumi kaj prof. d-r Monika A. Dichovska


konecni rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_26_05_2021_nastavnik_Olivera Kostoska konecni rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_26_05_2021_nastavnik_Olivera Kostoska voved vo biznis_poeni_kolokviumi_ostanati aktivnosti_2020_2021_nastavnik_Olivera Kostoska


26.05.2021  08:30

Статистика за економисти

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум

Прелиминарни резултати од првиот поправен колоквиум - писмен дел Прелиминарни резултати од првиот поправен колоквиум - практичен дел Прелиминарни резултати од вториот колоквиум - писмен дел Прелиминарни резултати од втор колоквиум- практичен дел Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување)- академска 2020/2021 Резултати прв поправен колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел Резултати втор колоквиум - писмен дел Резултати втор колоквиум - практичен дел


25.05.2021  12:15

Меѓународен маркетинг

Трет циклус


25.05.2021  11:00

Претприемништво и мали бизниси

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium


25.05.2021  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Матрица со колоквиуми

Колоквиуми и матрица со дополнителни поени


25.05.2021  08:30

Англиски јазик

Колоквиуми мај 2021

прв колоквиум мај 2021- конечни втор колоквиум мај 2021 - конечни


Француски јазик

Втор колоквиум по предметот ДЕЛОВЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 1


20.05.2021  12:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


20.05.2021  10:00

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


18.05.2021  12:10

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok


17.05.2021  10:00

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit


15.05.2021  12:30

Електронски бизнис

резултати мај 2021 конечни резултати


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Основи на економијата

prof. d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Konecni rezultati prof. d-r Natasa Trajkova Najdovska


Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Електронско банкарство 1

Испит


Проектен менаџмент

резултати мај 2021 konecni


Трошоци и цени

Konecni rezultati


14.05.2021  23:55

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

rezultati ispit

konecni rezultati


14.05.2021  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - априлска вонредена испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - априлска вонредна испитна сесија


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit


Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati od Ispit


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_14_05_2021_predmeten nastavnik_Olivera Kostoska


Менаџмент

Rezultati od Ispit


Банки и банкарски системи

конечни резултати

конечни резултати


Бренд менаџмент

Rezultati od ispit


14.05.2021  10:00

Банкарски менаџмент

rezultati vtor ciklus


14.05.2021  00:00

Фискална ревизија

prel.ispit FR 14.05.2021

prel ispit FR 14.05.2021


12.05.2021  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati konecni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati konecni rezultati


Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati_voved vo biznis_12_05_2021_nastavnik_Olivera Kostoska


12.05.2021  08:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska


11.05.2021  23:55

Меѓународен менаџмент

rezultati ispit

konecni rezultati


11.05.2021  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_05_2021


Известување


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit


Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus


10.05.2021  12:30

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ISPIT


Социологија

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ISPIT


Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати


10.05.2021  00:00

Банкарски менаџмент

prel ispit BM 10.05.2021

prel.ispit BM 10.05.2021


07.05.2021  12:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati


Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.