Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


28.05.2018  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од испитна сесија јуни 2018

Прелиминарни Јуни 2018 Деловен англиски јазик 2 вкупни


Економетрија

Завршно оценување, јунска сесија


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по ДФЈ1 и ДФЈ 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


23.05.2018  12:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni


23.05.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni


22.05.2018  11:00

Банкарски менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor popraven kolokvium


21.05.2018  11:55

Однесување на потрошувачите

vtor kolokvium prv kolokvium


18.05.2018  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_18_05_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018


18.05.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv popraven kol. vtor kolokvium konecni


Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati konecni rezultati


17.05.2018  11:00

Стратегиски менаџмент

konecni

konecni konecni


17.05.2018  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati rezultati


17.05.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati dopolnitelni poeni konecni rezultati prv popraven kolokvium


Социологија

dopolnitelni poeni preliminarno konecno rezultati prv popraven kol. konecni rezultati vtor kolokvium


17.05.2018  08:30

Статистика за економисти

Rezultati od prviot poraven i vtoriot kolokvium (pismen i prakticen del)

Rezultati - prv popraven -pismen del Rezultati - prv popraven - prakticen del Rezultati - Vtor pismen del Rezultati - vtor kolokvium - prakticen del Preliminarna lista na poeni za dopolnitelni aktivnosti


16.05.2018  12:20

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-prv popraven kolokvium Preliminarni rezultati-vtor kolkvium


16.05.2018  11:00

Проектен менаџмент

vtor kolokvium prv popraven kolok kontinuirano ocenuvanje PM


16.05.2018  08:30

Меѓународен бизнис

MB preliminarni rezultati prv i vtor kolokvium i dopolnitelni poeni preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok


Вовед во бизнис

konecni prv poprav. kolk.kaj doc.d-r M.A.Dichovska konecni vtor kolok. kaj M.A. Dichovska


rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_16_05_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_16_05_2018_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska


15.05.2018  14:20

WEB дизајн

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-vtor prakticen Preliminarni rezultati-prv prakticen Preliminarni rezultati-vtor teoretski


15.05.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati prv pop. kolokvium


Меѓународни финансии

rezultati od prv, prv popraven, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati odvtor olok preliminarni rez prv popraven kolok


14.05.2018  14:15

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati


14.05.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Втор и прв поправен колоквиум по оптимизација на бизнис процеси

Резултати од континуираното оценување по оптмизација на бизнис процеси до 14.04.2018 година


14.05.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium


12.05.2018  11:25

Маркетинг и иновации

vtor kolokvium


12.05.2018  08:30

Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium preliminarna matrica so dopolnitelni poeni (korekcija)


11.05.2018  12:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium


11.05.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

prv popraven maj 2018 vtor kolokvium maj 2018 matrica


Маркетинг канали

konecni

konecni konecni prv kolokvium


Глобални снабдувачки синџири

konecni

konecni konecni


11.05.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од колоквиуми мај 2018

Прелиминарни од Деловен англиски 2 колоквиуми мај 2018


Математика за економисти

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium


Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот колоквиум по ДФЈ 2


30.04.2018  14:05

Маркетинг канали

prv kolokvium

prv kolokvium konecni


29.04.2018  11:55

Фискална ревизија

knecni vtor poprav.kolokv F.R. 29.03.2018

konecni vtor popraven kolokv F.R.29.03.2018


29.04.2018  11:00

Фискална ревизија

konecni ispit F.R.29.03.2018

konecni ispit f.r. 29.03.2018


20.04.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Investicisko bankarstvo II ciklus

preliminarni rezultati ispit


20.04.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklus

preliminarni rezultati ispit


17.04.2018  12:55

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквум девизен март 2018


Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА - ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати прв колоквиум монетарна март 2018


16.04.2018  10:25

Методологија на научно истажување

rezultati od tret ciklus studii


13.04.2018  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati


12.04.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 12_04_2018


10.04.2018  12:55

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018


10.04.2018  12:50

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


10.04.2018  12:45

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018


10.04.2018  12:10

Бизнис информатика

Резултати Бизнис инворматика март 2018

Резултати од испит Март-Април 2018 Бизнис информатика Втор колоквум Бизнис информатика март 2018


05.04.2018  13:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


05.04.2018  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


05.04.2018  12:10

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


05.04.2018  11:30

Економска глобализација

rezultati ispit


05.04.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit


04.04.2018  15:30

Менаџмент

rezultati


04.04.2018  13:30

Деловна логистика

preliminarni rezultati od ispit


Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 04_04_2018


04.04.2018  13:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


04.04.2018  10:00

Меѓународен бизнис

rezultati megjunaroden biznis tret ciklus


04.04.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati ispit


03.04.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati ispit


Економетрија

Завршно оценување, априлска сесија


Економија на труд

Завршно оценување, априлска сесија


03.04.2018  13:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


03.04.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati kontinuirano konecni rezultati ispit


03.04.2018  10:20

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit


02.04.2018  18:05

Маркетинг информациски системи

rezultati


02.04.2018  17:55

Однесување на потрошувачите

rezultati


02.04.2018  14:10

Управување со обртни средства

razultati vtor ciklus


02.04.2018  13:30

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати Априлска сесија


Бизнис планирање

konecni rezultati


Теорија на одлучување

Резултати испит


02.04.2018  11:30

Социологија

konecni rezultati ispit


02.04.2018  10:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni


02.04.2018  10:10

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni prv kolokvium konecni


31.03.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od prv kolok


31.03.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_31_03_2018


31.03.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv kolokvium


Бренд менаџмент

Prv kolokvium Brend Menadzment

Preliminarni rezultati prv kolokvium


30.03.2018  13:30

Електронски бизнис

Preliminarni rezultati


Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit


Основи на економијата

Ispit_30_03_2018_KONECNI_d-r.Trajkova


preliminarni rezultati ispit


Електронско банкарство 1

Прелиминарна матрица


30.03.2018  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

prv kolokvium konecni


Социологија

prv kolokvium konecni


30.03.2018  09:45

Меѓународен маркетинг

prv kolokvium


30.03.2018  09:40

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2018 preliminarni konsultacii sreda 11 04 vo 11 casot

april 2018


30.03.2018  09:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 30_03_2018


30.03.2018  09:00

Проектен менаџмент

rezultati proekten menazment ispit


30.03.2018  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум - писмен и практичен дел

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел


29.03.2018  18:00

Интернет маркетинг

rezultati


29.03.2018  17:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od prv kolokvium


29.03.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи

Е-бизнис информациски системи, втор поправен колоквиум Е-бизнис информациски системи, априлска вонредна сесија


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_29_03_2018


29.03.2018  12:20

Математика за економисти

rezultati


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.