Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


20.10.2020  09:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит

05.10.2020  10:55

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO- 2 CIKLUS STUDII

Preliminarni rezultati Marketing menadzment-napredno nivo, vtor ciklus Konecni rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO 2 Ciklus studii

25.09.2020  11:35

Меѓународен маркетинг

Трет циклус

25.09.2020  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

24.09.2020  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од сесија септ 2020

прелиминарни резултати од 24.09.2020

24.09.2020  12:00

Економска глобализација

Rezultati od ispit

24.09.2020  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit

23.09.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

23.09.2020  12:00

Деловно комуницирање

испит

Испит матрица

23.09.2020  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

23.09.2020  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit sept kon MSP zbirni sept

Основи на економијата

Preliminarni rezultati_23_09_2020 Konecni rezultati od ispit Osnovi na Ekonomija Prof.Natasha Trajkova Najdovska

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

23.09.2020  21:50

Фискална ревизија

ispit prel.FR 23.09.2020

ispit prel FR 23.09.2020

23.09.2020  10:30

Интернет маркетинг

preliminarni rezultati

23.09.2020  12:00

Управување со промени

Испит

Резултати матрица

23.09.2020  09:30

Пазар на капитал и берзанско работење

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS

22.09.2020  09:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

22.09.2020  12:00

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit

22.09.2020  12:30

Лидерство и организациски промени

konecni rezultati

21.09.2020  10:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati

21.09.2020  12:00

Менаџмент

Rezultati od ispit

21.09.2020  09:30

Финансиска теорија и политика

Консултации и увид во тестовите на ден 29.09.2020 година (вторник) од 10:00 до 10:30 часот кај предметниот наставник!

preliminarni rezultati

21.09.2020  09:00

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - напредно ниво (ВТОР ЦИКЛУС)

Проектен менаџмент - напредно ниво (ВТОР ЦИКЛУС)

21.09.2020  09:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

konecni rezultati

18.09.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni_septemvri

18.09.2020  12:05

Инвестиционен менаџмент

septemvri 2020

septemvri 2020 konecni

18.09.2020  09:30

Меѓународни односи

Rezultati od ispit

18.09.2020  20:05

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати од испит

18.09.2020  12:10

Претприемништво и мали бизниси

septemvri 2020

septemvri 2020 konecni

18.09.2020  12:00

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

конечни резултати

17.09.2020  10:15

Деловна анализа

ispit

konecni

17.09.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - Септемвриска испитна сесија

Известување

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

17.09.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

17.09.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

Ресутати од испитот Меѓународен бизнис-напредно ниво, втор циклус

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus

17.09.2020  09:00

Е-бизнис менаџмент

Резултати втор циклус

17.09.2020  12:00

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_17_09_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

17.09.2020  10:00

Семинар: Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати

16.09.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 16_09_2020

16.09.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

конечнирезултати

конечни резултати

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

16.09.2020  12:00

Економија на труд

Прелиминарни резултати

16.09.2020  09:30

Глобални снабдувачки синџири

konecni rezultati

15.09.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

15.09.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS

15.09.2020  19:25

Однесување на потрошувачите

rezultati Odnesuvawe na potrosuvacite

15.09.2020  12:00

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati

15.09.2020  09:30

Трговско право

TP II kol sept kon TP ispit sept kon TP zbirni sept

Стратегиски менаџмент - напредно ниво

konecni rezultati

15.09.2020  12:35

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit (vtor ciklus)

konecni

15.09.2020  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii

ERP системи

Конечни резултати од испитот ERP системи од 15.09.2020 гдина

14.09.2020  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit

14.09.2020  12:00

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Деловна информатика

Септемвриска испитна сесија

Известување

11.09.2020  21:45

Банкарски менаџмент

ispit prel.BM 11.09.2020

ispit prel BM 11.09.2020

vtor kolokv prel,11.09.2020

11.09.2020  12:10

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

11.09.2020  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit

11.09.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

11.09.2020  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

11.09.2020  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

konecni rezultati_voved vo biznis_11_09_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

Менаџмент на мали и средни бизниси

tret ciklus studii

11.09.2020  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

11.09.2020  09:30

Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати

10.09.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија

Проектен менаџмент

konecni_septemvri

10.09.2020  12:00

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати од испитот оптимизација на бизнис процеси од 10.09.2020 гдина

10.09.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Конечни резултати од испит

09.09.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.09.2020  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

09.09.2020  13:30

Организациска култура и деловна етика

Испит

Резултати втор циклус

09.09.2020  09:30

Бизнис информатика

Конечни резултати од испитот по бизнис информатика од 09.09.2020 гдина

09.09.2020  10:10

Маркетинг и иновации

rezultati

07.09.2020  09:30

Претприемништво

Rezultati od ispit

07.09.2020  09:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит

06.09.2020  00:10

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok

Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok

04.09.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

04.09.2020  12:00

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

04.09.2020  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

04.09.2020  12:00

Финансиски менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

04.09.2020  09:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

04.09.2020  11:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Резултати трет циклус

03.09.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.09.2020  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje REVIZIJA Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

02.09.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

Менаџмент

MENADZMENT 3 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Menadzment 3 ciklus studii

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.