Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.03.2020  11:35

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит

27.02.2020  09:30

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment- napredno nivo

BM-napredno nivo 27.02.2020 g

27.02.2020  11:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati od ispit

25.02.2020  11:30

Економска глобализација

Preliminarni rezultati od ispit

24.02.2020  09:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

24.02.2020  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_24_02_2020

20.02.2020  09:30

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment -napredno nivo 2 ciklus na Studii

Rezultati od ispit

18.02.2020  11:55

Девизен систем и девизно работење

Preliminarni devizen januari 2020

Devizen Januari 2020 Devizen Kolokvium Januari 2020

18.02.2020  12:30

Монетарна економија

Preliminarni januari 2020

Preliminarni januari 2020

18.02.2020  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

18.02.2020  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit

18.02.2020  14:15

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати Бизнис информатика

матрица Бизнис информатика јануари 2020 Прелиминарни втор колоквиум Бизнис информатика 2020

17.02.2020  22:40

Интернет маркетинг

preliminarni rezultati

15.02.2020  09:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

14.02.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Електронски бизнис

konecni rezultati konecni rezultati

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium matrica_Osnovi na ekonomija_14_02_2020 Konecna matrica OSNOVI NA EKONOMIJA 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

14.02.2020  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati

14.02.2020  12:35

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

14.02.2020  09:30

Претприемништво и мали бизниси

vtor kol 14 02 konecni ispit 14 02 konecni

14.02.2020  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

14.02.2020  11:00

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица.

14.02.2020  09:30

Проектен менаџмент

konecni rezultati

14.02.2020  11:30

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati ispit

14.02.2020  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати

Трошоци и цени

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit matrica_Trosoci i ceni_14_02_2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica TROSOCI I CENI 2019-2020

14.02.2020  11:20

Клауд компјутинг

Rezultati fevruarski ispiten rok

Rezultati fevruarski ispiten rok

13.02.2020  11:30

Банкарски менаџмент

prel FR ispit 13.02.2020

prel FR ispit 13.02.2020

13.02.2020  11:35

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

konecni

konecni

13.02.2020  11:45

Деловна анализа

konecen izvestaj

konecni

13.02.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи (февруарска испитна сесија)

Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (ucebna 2019-2020 zimski semestar) Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (fevruarska ispitna sesija) Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- akademska 2019-2020 Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje - fevruarska ispitna sesija

13.02.2020  11:30

Фискална ревизија

prel FR vtor kolokv 13.02.2020

prel FR vtor kolokv 13.02.2020

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_13_02_2020 konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_13_02_2020

13.02.2020  09:30

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум Втор колоквиум Континуирано оценување

12.02.2020  11:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati rezultati vtor kolokvium

12.02.2020  12:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

12.02.2020  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium

12.02.2020  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MSS 2019-2020 Konecna Matrica MSS 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

12.02.2020  10:55

Однесување на потрошувачите

preliminarni rezultati

12.02.2020  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

Трговско право

TP II kol fev kon TP ispit fev kon TP zbirni fev

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati

Е-бизнис менаџмент

rezultati vtor ciklius

12.02.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni

konecni

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

11.02.2020  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_02_2020

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

ispit vtor kolokvium

Бази на податоци

Февруарска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

11.02.2020  09:30

Економија на труд

Завршно оценување

11.02.2020  11:30

Интернет технологии

Февруарска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

11.02.2020  11:55

Глобални снабдувачки синџири

konecni

11.02.2020  11:30

Деловна информатика

Vtor i vtor popraven kolokvium

Прелиминарни резултати - втор колоквиум Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување (поени за дополнителни активнсоти) (2019/2020- зимски семестар) Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- fevruarska ispitna sesija Резултати втор колоквиум Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување (февруарска испитна сесија)

11.02.2020  09:30

Управување со промени

Испит и последен втор колоквиум

Конечна матрица

11.02.2020  09:00

Финансирање на проекти

Континуирано оценување Испит Втор колоквиум

10.02.2020  11:30

Банкарски менаџмент

prel vtor popraven kolokv 10.02.2020

prel bm vtor popraven kolokv 10.02.2020 prel bm vtor popraven kolokv 10.02.2020

prel ispit BM 10.02.2020

10.02.2020  09:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo 2019-2020 Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo-2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

10.02.2020  11:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

10.02.2020  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati_voved vo biznis_10_02_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

10.02.2020  12:40

WEB дизајн

Rezultati Fevruarski ispiten rok

Rezultati Fevruarski ispiten rok

10.02.2020  11:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 10_02_2020

10.02.2020  09:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

ispit

07.02.2020  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

07.02.2020  11:30

Маркетинг истражување

Rezultati od 2 popraven kolokvium Rezultati od ispit Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -2019-2020

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Менаџмент

Ispit i vtor popraven kolokvium

Preliminarni WEB Rezultati ispit i vtor popraven kol Menadzment januari 2020 Konecni rezultati od 2 popraven kol Konecni rezultati od ispit KONECNA MATRICA MENADZMENT 2019-2020

07.02.2020  09:30

Право на Европска унија

PEU II cikl. fev

Статистика за економисти

Февруарска испитна сесија: прелиминарни резултати- втор поправен колоквиум (писмен и практичен дел) и испит

Втор поправен колоквиум - писмен дел Втор поправен колоквиум - пректичен дел Февруарска испитна сесија - прелиминарни резултати Резултати втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (февруарска испитна сесија)

Стратегиски менаџмент

konecni

Известување

Известување

07.02.2020  13:00

Стратегиски менаџмент

tret ciklus studii

konecni rezultati

07.02.2020  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

ERP системи

Конечни резултати ERP системи

Пазар на капитал и берзанско работење

rezultati

06.02.2020  10:00

Англиски јазик

Прелиминарни вкупни ДА 1

Деловен англиски јазик 1

06.02.2020  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MARKETING 2019-2020

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Revizija 2019-2020 Konecna Matrica REVIZIJA 2019-2020 Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

05.02.2020  11:30

Даночно и банкарско сметководство

ispit vtor kolokvium

05.02.2020  09:30

Меѓународни финансии

tret ciklus studii

rezultati

05.02.2020  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol fev kon MSP ispit fev kon MSP zbirni fev

05.02.2020  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarna matrica SMETKOVODSTVO 2019-2020 Konecna Matrica Smetkovodstvo 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

05.02.2020  11:30

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit

05.02.2020  09:30

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит трет циклус

Испит трет циклус

05.02.2020  11:30

Бизнис логистика

preliminarni

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni

04.02.2020  09:30

Деловно комуницирање

Испит

Конечна матрица

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународна трговија - втор циклус

Rezultati od ispit Megjunarodna trgovija-vtor ciklus

04.02.2020  11:00

Организациска култура и деловна етика

Испит

Прелиминарни резултати

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.