Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување

19.02.2019  09:30

Меѓународен маркетинг

Испит Трет циклус

18.02.2019  13:35

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

18.02.2019  10:40

Претприемништво

vtor cuklus januari 2019

18.02.2019  13:35

Интернет маркетинг

rezultati

18.02.2019  08:30

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колокивум Континуирано оценување (Quality Management) Испит

16.02.2019  11:00

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od vtor kolok, kontinuirano ocenuvanje i ispit

16.02.2019  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Менаџерска економија - II циклус на студии

Rezultati od ispit

16.02.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Revizija napredno nivo 2 ciklus

15.02.2019  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol fev MSP ispit fev prel

Менаџмент информациски системи

Rezultat od ispit- vtor ciklus

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

15.02.2019  13:30

Бизнис логистика

preliminarni

ispit vtor kolokvium

15.02.2019  08:20

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Конечни резултати од испит Континуирано оценување

14.02.2019  13:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati od ispit

14.02.2019  12:05

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење јануари 2019

колоквиум јануари 2019 ispit devizen januari 2019

14.02.2019  11:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис (испит и колоквиум)

Електронски бизнис

14.02.2019  13:30

Меѓународни односи

Vtor popraven - preliminarni Kontinuirano ocenuvanje-preliminarna matrica

14.02.2019  12:35

Монетарна економија

Монетарна јануари 2019

Втор колоквиум Монетарна јануари 2019 Испит Монетарна јануари 2019

14.02.2019  13:30

Основи на економијата

Kontinuirano ocenuvanje -preliminarna matrica Prof.d-r. Saso Atanasoski Osnovi na ekonomijata - vtor popraven preliminarni , prof.d-r. Saso Atanasoski

14.02.2019  11:40

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот

прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот

14.02.2019  11:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

13.02.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи -(Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија)

13.02.2019  13:30

Стратегиски менаџмент

ispit konecni

13.02.2019  11:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

13.02.2019  11:05

Фискална ревизија

preliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

pleliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

preliminarni rezultati FR ispit 13.02.2019

13.02.2019  11:20

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok

Клауд компјутинг

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok

12.02.2019  12:15

Деловна анализа

ispit + kolokviumi

konecni

12.02.2019  19:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

12.02.2019  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati vtor kolok

12.02.2019  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS-Fevruarska sesija

12.02.2019  10:25

Практикум за менаџерско сметководство

ispit + kolokviumi

konecni

12.02.2019  13:30

Трговско право

TP ispit fev.kon TP zbirni fev

12.02.2019  11:30

Е-бизнис менаџмент

rezultati od ispit

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

11.02.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 11_02_2019 Konecni rezultati Marketing 2 ciklus 11.02.2019

11.02.2019  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit

11.02.2019  13:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

konecni rezultati

11.02.2019  09:30

Портфолио менаџмент

rezultati od vtor ciklus

11.02.2019  13:30

Бази на податоци

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

11.02.2019  11:30

Економија на труд

Завршно оценување

11.02.2019  13:30

Интернет технологии

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

konecni

ispit konecni

11.02.2019  13:05

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ matrica informatika januari 2019

11.02.2019  11:55

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing

11.02.2019  11:30

Управување со промени

Испит

Консултации на 19ти Февруари во 10 часот во канцеларија и на 21ви Февруари

09.02.2019  11:10

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019

09.02.2019  13:00

Банкарски менаџмент

prel.rezult.BM ispit 09.02.2019

preliminarni rezultati BM ispit 09.02.2019

09.02.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit MCR

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati Principi i organizacija na Smetkovodstvoto -kontinuirano ocenuvanje

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Берзанско работење

конечни резултати

Известување

08.02.2019  12:15

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni

08.02.2019  10:50

Инвестиционен менаџмент

preliminarni januari 2019 konsultacii 21 02 2019 vo 12 casot

preliminarni januari 2019 konsultacii 21 02 2019 vo 12 casot

08.02.2019  13:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

08.02.2019  11:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Статистика за економисти

Февруарска испитна сесија

Февруарска испитна сесија Февруарска испитна сесија

08.02.2019  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E - Marketing Tret ciklus 08_02_2018 Konecni rezultati E-Marketing 3 ciklus 08.02.2019

08.02.2019  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси/квантитативни методи

07.02.2019  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2018-2019

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MUD 2018-2019

07.02.2019  11:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni vtor kolokvium konecni

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати втор поправен колоквиум

Теорија на одлучување

Резултати испит

Известување

07.02.2019  11:35

Управување со обртни средства

rezultati od ispit

06.02.2019  08:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

konecni rezultati

06.02.2019  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica SMETKOVODSTVO Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SMETKOVODSTVO -Fevruarska sesija 06.02.2019

06.02.2019  11:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

05.02.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица. Консултации на 11 Февруари 2019.

05.02.2019  11:35

Макроекономска анализа и политика

preliminarni fevruari 2019

preliminarni fevruari 2019

05.02.2019  09:30

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Revizija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica REVIZIJA Fevruarska sesija

05.02.2019  11:30

Право на електронска трговија

PET II kol fev kon PET ispit fev kon PET zbirni fev kon

04.02.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија Февруари 2019

Прелиминарни од 04.02.2019

Економетрија

Завршно оценување

04.02.2019  11:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati - ispit i kontinuirano ocenuvanje

04.02.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1 и 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

04.02.2019  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Preliminarni rezultati od ispit

Маркетинг канали

rezultati od ispit

preliminarni

24.01.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

vtor kolokvium

konecni

23.01.2019  12:45

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

konecni

konecni

22.01.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni

prv kolokvium vtor kolokvium

22.01.2019  11:50

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium vtor kolokvium

22.01.2019  11:00

Управување со промени

Колоквиуми

Прелиминарна евиденција на поени од колоквиуми и дополнителни активности, формирање на оценка - Увид во тетратки на 5 Февруари во 12 часот

21.01.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

vtor kolokvium januari 2019 konecni prv kolokvium januari 2019 vkupno

21.01.2019  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

21.01.2019  11:00

Меѓународни односи

Rezultati od prv popraven Rezultati od vtor kolokvium

Основи на економијата

Prv popraven kolokvium_21_01_19_d-r. Trajkova Vtor kolokvium_21_01_19_d-r.Trajkova Zbirni poeni_2018_19_d-r. Trajkova

Rezultati od vtor kolokvium Rezultati od prv popraven kolokvium

18.01.2019  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.