Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

07.11.2017  13:30

Теорија на одлучување

Ноемвриска сесија конечни резултати

07.11.2017  09:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus studii

07.11.2017  08:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

06.11.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

06.11.2017  13:20

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

06.11.2017  12:05

Макроекономска анализа и политика

prv kolokvium

prv kolokvium

06.11.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

06.11.2017  13:30

Меѓународни односи

ispit noemvriska sesija

Основи на економијата

ispit noemvriska sesija

06.11.2017  01:30

Основи на економијата

Ispit_06_11_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

06.11.2017  11:20

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo noemvri 2017

pretpriemnistvo noemvri 2017

06.11.2017  13:30

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица

06.11.2017  13:25

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

06.11.2017  08:30

Интернет технологии

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

06.11.2017  12:45

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати испит БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ноември 2017

прелиминарни резултати од испит ноември 2017 Бизнис информатика

04.11.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прв колоквиум

Прелиминарни од прв колоквиум од 04.11.2017

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

04.11.2017  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прелиминарни прв колоквиум

04.11.2017  12:55

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati

04.11.2017  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 1

04.11.2017  11:00

Бази на податоци

Прв колоквиум; Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

03.11.2017  13:30

Математика за економисти

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

Финансиска и актуарска математика

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit konecni vtor popraven kolokvium

Фискална ревизија

konecni rezultati ispit

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_03_11_2017

02.11.2017  13:30

Меѓународен бизнис

rezultati od ispit

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

ispit pazar na kapital II ciklus

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

01.11.2017  13:30

Маркетинг

konecni rezultati ispit

Маркетинг на услужни дејности

ispit noemvriska sesija konecni rezultati

01.11.2017  12:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni

31.10.2017  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati

Менаџмент на човечки ресурси

ispit noemvriska sesija

31.10.2017  09:50

Монетарна економија

preliminarni rezultati

30.10.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati

30.10.2017  18:10

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

30.10.2017  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

30.10.2017  13:30

Статистика за економисти

Noemvriska vonredna sesija

Noemvriska vonredna sesija Vtor popraven kolokvium - prakticen del

27.10.2017  13:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

Сметководство

preliminarni rezultati

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

27.10.2017  10:50

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing

26.10.2017  09:45

Портфолио менаџмент

rezultati

26.10.2017  13:30

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni

26.10.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица

25.10.2017  13:30

Деловна анализа

konecni rezultati

25.10.2017  09:35

Макроекономска анализа и политика

ma ispit noemvri 2017

ma ispit noemvri 2017

25.10.2017  13:30

Ревизија

konecni rezultati

24.10.2017  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од испит 24.10.2017г.

Прелиминарни 24.10.2017

24.10.2017  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati

24.10.2017  13:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

24.10.2017  09:40

Теорија и политика на економски развој

tper ispit noemvri 2017

tper ispit noemvri 2017

24.10.2017  13:30

Француски јазик

Писмен испит

Резултати од писмениот испит

Маркетинг канали

konecni

konecni

04.10.2017  13:50

Бизнис информатика

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii

13.09.2017  11:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati konecni rezultati

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)

12.09.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

preliminarni rezultati

12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati

11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Бренд менаџмент

Konecni rezultati

07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_07_09_2017_nastavnik_Olivera Kostoska

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси

Компјутерско програмирање

Резултати по компјутерско програмирање

06.09.2017  11:30

Менаџмент

Konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

06.09.2017  11:30

Управување со обртни средства

rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

06.09.2017  12:50

Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati

Економетрија

Завршно оценување, септември 2017

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017

04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati

Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati

Бизнис планирање

konecni rezultati

04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

04.09.2017  11:30

Социологија

konecni rezultati konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

Теорија на одлучување

Конечни резултати

01.09.2017  11:05

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati

Основи на економијата

konecni rezultati

Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.