Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


04.10.2017  13:50

Бизнис информатика

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii

13.09.2017  11:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati konecni rezultati

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)

12.09.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

preliminarni rezultati

12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati

11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Бренд менаџмент

Konecni rezultati

07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_07_09_2017_nastavnik_Olivera Kostoska

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси

Компјутерско програмирање

Резултати по компјутерско програмирање

06.09.2017  11:30

Менаџмент

Konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

06.09.2017  11:30

Управување со обртни средства

rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

06.09.2017  12:50

Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati

Економетрија

Завршно оценување, септември 2017

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017

04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati

Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati

Бизнис планирање

konecni rezultati

04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

04.09.2017  11:30

Социологија

konecni rezultati konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

Теорија на одлучување

Конечни резултати

01.09.2017  11:05

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati

Основи на економијата

konecni rezultati

Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Електронско банкарство 1

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati

01.09.2017  11:05

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

31.08.2017  11:30

Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_31_08_2017

Математика за економисти

konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati konecni rezultati

Фискална ревизија

preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_31_08_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor_kolokvium_31_08_2017

30.08.2017  11:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

30.08.2017  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг

konecni rezultati konecni rezultati

29.08.2017  21:30

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati konecni rezultati

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати

Бизнис информатика

Резултати Бизнис информатика септември 2017

Колоквиум сепетември 2017 Испит септември 2017 Испит компјутерска техника и информатика септември 2017

29.08.2017  21:30

Маркетинг и иновации

rezultati

25.08.2017  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od vtor popraven kolok. konecni rezultati od vtor popraven kolok konecni rezultati od ispit

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati ispit

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati

Монетарна економија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati

Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

24.08.2017  11:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati

Практикум за менаџерско сметководство

konecni rezultati

Сметководство

konecni rezultati konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati konecni rezultati

24.08.2017  17:10

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati konecni rezultati

24.08.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 24_08_2017

24.08.2017  11:30

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni kon

23.08.2017  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati II ciklus

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Управување со промени

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември

22.08.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati

Макроекономска анализа и политика

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Ревизија

konecni rezultati

21.08.2017  11:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2017 - прелиминарни

Прелиминарни 21.08.2017

Меѓународен маркетинг

rezultati rezultati

21.08.2017  11:00

Теорија и политика на економски развој

septemvri preliminarni

tper sep 2017 ispit preliminarni

21.08.2017  11:30

Француски јазик

Резултати од испитот по Деловен француски јазик 2

Резултати од испит и втор поправен колоквиум.

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

21.08.2017  11:00

Маркетинг канали

preliminarni konecni konecni

| 1 | 2 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.