Соопштенија


16 Септември 2021

Им  се соопштува на дипломиранитe  студентите кои дипломирале до 05.03.2021 година дека дипломите за завршен факултет  можат да си ги подигнат од службата за студентски прашања.


15 Септември 2021

Консултациите  во врска со одржаните испити по предметите Маркетинг на услужни дејности и Маркетинг   ќе се реализираат на ден 17.09.2021 (петок) во 12:50 часот кај предметниот професор

Предметен професор 

проф.д-р Каролина Илиеска


14 Септември 2021

Им се соопштува на студентите запишани на терт циклус на Економски факултет - Прилеп дека запишувањето на предмети од непарен семестар ќе се врши во период од 01.10.2021 до 08.10.2021 год.


14 Септември 2021

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

симни документ


09 Септември 2021

Конечни резултати - прв уписен рок - 2021/2022

симни документ


07 Септември 2021

Економски факултет – Прилеп распишува,

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

Се распишува конкурс за ангажирање на 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: маркетинг, менаџмент и бизнис за  академската 2021/2022 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и е-маил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето (до 15.09.2021 година)

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.

07.09.2021 год.                             Економски факултет - Прилеп


06 Септември 2021

Прелеминарни резултати - прв уписен рок - 2021/2022

симни документ


06 Септември 2021

Оглас за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

симни документ


01 Септември 2021

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен семестар, за академската 2021/2022 година ќе се врши во периодот од 20.09.2021 година до 01.10.2021 година.


01 Септември 2021

 

Повик за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата Академска 2021/2022 (летен семестар)
➡Времетраење на мобилноста
1️⃣ За студенти: еден семестар (студентите може да реализираат мобилност од збирно 12 месеци по циклус)
2️⃣ За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава
За академската 2021/2022, мобилноста на студентите и кадрите треба да се реализира најдоцна до 30 септември 2022 година.
Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:
• редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
• академски и други кадри во редовен работен однос на УКЛО.
Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.
Потребни документи за пријавување на студенти
• Пополнет формулар за пријавување
• Потврда за редовен студент
• Уверение за положени испити
• CV (Europass формат)
• Мотивационо писмо
Потребни документи за пријавување на кадри
• Пополнет формулар за пријавување
• Потврда за редовен работен однос
• CV (Europass формат)
Сите документи се достапни на web страната на УКЛО во рубриката Меѓународна соработка/Еразмус+ (https://uklo.edu.mk/news/view/1519_).
Рок за пријавување (исклучиво за мобилност во текот на летниот семестар): 10 октомври 2021.
Контакт: проф. д-р Татјана Спасеска, Еразмус+ координатор на Економски факултет - Прилеп (tatjana.spaseska@uklo.edu.mk)
<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.