Соопштенија


02 Јуни 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 02.06. ДО 12.06.2020 ГОД.


02 Јуни 2020

АВТОБУСКИ ЛИНИИ

БИТОЛА / ПРИЛЕП 06:30 ч - ПРИЛЕП / БИТОЛА 16:00 ч

ПРИЛЕП / БИТОЛА 08:00 ч  - ПРИЛЕП / БИТОЛА 14:30 ч

ПРИЛЕП / БИТОЛА 09:40 ч - ПРИЛЕП / БИТОЛА 14:30 ч

КАВАДАРЦИ / ПРИЛЕП 07:00 ч - ПРИЛЕП / КАВАДАРЦИ 16:00 ч


01 Јуни 2020

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот трговско право, доколку имаат намера да изаработат семинарски труд истиот да го достават до предметниот наставник во хартиена форма најдоцна на денот на полагањето на првиот колоквиум ( 10.06.2020 год.)

Истото е потребно поради посебните рокови за полагање и објавување на резултатите произлезени од Уредбата на Владата на РМ, а во врска со корона вирусот.

 

 

Прилеп

Предметен наставник

01.06.2020

Проф. д-р Мирослав Андоновски


01 Јуни 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ, ПРИ ВЛЕЗОТ ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ ЗАШТИТНА МАСКА И НАРАКВИЦИ


01 Јуни 2020

Им се соопштува на студентите на Економскиот факултет - Прилеп дека пријавувањето на испити ќе се врши во периодот од 03 до 18 јуни 2020 година.Студентите имаат можност пријавувањето на испитите да го реализираат електронски преку iKnow системот и истите треба да донесат пријава на денот на испитот (колоквиумот). 

Студентите кои што ги немаат регулирано обврските по однос на запишување на парен семестар истото може да го направат во периодот од 03 до 18 јуни 2020  година.


31 Мај 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ, МАГИСТЕРСКИ  И ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

Почитувани студенти,

Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020) и Одлуката од Наставно-научниот совет на Економски факултет– Прилеп, донесена на седницата одржана на 29.05.2020 година, Ве информираме дека:

„Се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите.

Се задолжуваат студентите, Комисиите и сите присутни лица да ги почитуваат мерките за задолжително физичко растојание од 2 метри, така што ќе седат на обележаните места во амфитеатарот/просторијата за одбрана. За времетрањето на одбраната присутните лица должни се да носат заштитни маски и ракавици.

На влезот на просторијата ќе бидат поставени средства за дезинфекција на раце и корпи за отпадоци со капак.

Просториите почесто да се проветруваат, по можност за време на одбраната и задолжително во текот на паузите.

По завршувањето на одбраната просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини.

При спроведувањето одбраните задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на внесување и ширење на коронавирусот Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.“

Економски факултет-Прилеп


31 Мај 2020


31 Мај 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Почитувани студенти,

Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020) и Одлуката од Наставно-научниот совет на Економски факултет– Прилеп, донесена на седницата одржана на 29.05.2020 година, Ве информираме дека:

„Полагањето на испитите на прв, втор и трет циклус на студии и колоквиумите на прв циклус на студии во јунската и септемвриската испитна сесија во академската 2019/2020 година ќе се одвиваат со физичко присуство на студентите, а според Распоред определен од страна на Факултетот.

Се задолжуваат студентите при полагањето да ги почитуваат мерките за задолжително физичко растојание од 2 метри, така што ќе седат на обележаните места во амфитеатарот. На студентите нема да им се дозволи влез во факултетот доколку не носат заштитни маски и ракавици. За времетрањето на полагањата студентите должни се да носат заштитни маски и ракавици.

На студентите им се препорачува доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствуваат на факултет.

Прозивањето на студентите ќе се врши на влезот од факултетот, така што сите студентите се должни да држат физичко растојание меѓу себе од 2 метри.

На влезот на секој амфитеатар ќе бидат поставени средства за дезинфекција на раце и корпи за отпадоци со капак.

Просториите почесто да се проветруваат, по можност за време на полагањето и задолжително во текот на паузите.

За време на паузите се забранува групирање на присутните.

Се задолжуваат студентите и сите непосредно вклучени во процесот на завршно оценување да ги почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол).

При спроведувањето на испитите и колоквиумите задолжително да се почитуваат важечките мерки и протоколи за спречување на внесување и ширење на коронавирусот Covid-19, донесени од Владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.“

Економски факултет-Прилеп


30 Мај 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии запишани во академската 2019/2020 година дека часовите по Семинарот за академско пишување ќе се одржат на ден (01.06.2020) понеделник и  (02.06.2020) вторник во 17.00 часот on-line на Google clasroom. 


29 Мај 2020

 

СЕ ИНФОРМИРААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИСКЛУ СТУДИИ ДЕКА Е ОБЈАВЕН НОВИОТ РАСПОРЕД ЗА КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА. 
ПРВА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ 3-10 ЈУНИ
ВТОРА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ 15-20 ЈУНИ

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.