Соопштенија


02 Април 2018

Оценките по предметот Менаџмент ќе се регистрираат во среда,04.04. индексите да се оставаат кај админ. м-р Марија Мидовска Петкоска, од 9.00-11.00 часот


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


27 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за Промоција, комуникација, публицитет и информирање согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


26 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за мониторинг согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци.

Подетални информации тука.


23 Март 2018

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи во среда 28.03.2018г. во 10:00ч. во кабинет бр 26.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

За консултации или увид во тестовите стидентите можат да се јават во следниот термин: 26.03.2018г. (понеделник) од 10:00-11:00ч.


23 Март 2018

УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за анализа согласно PRAG 2016 во рамките на проектот(SMecoMP) Повеќе.


22 Март 2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за истражување согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП). Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци. Подетални информации тука.


22 Март 2018

Колоквиумот по предметот Сметководствен менаџмент на барање на студентите (заради поклопување на два колоквиуми) ќе се реализира на ден 31 Март 2018 година во 11.00 часот.


19 Март 2018

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:  

Quo vadis, студенту?  Правата на студентите во 21 – от век

симни документ


17 Март 2018

Колоквиумот по Бренд менаџмент, освен во редовниот термин на 31.03, на барање на студентите (заради поклопување на три колоквиуми во истиот ден), ќе се реализира во уште еден дополнителен  термин, на 23.03 во 9.30 часот.

Исто така, часовите од овој понеделник и вторник се одложуваат  за подоцна, по колоквиумската недела , во термин кој што ќе биде дополнително утврден во договор со студентите.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.