Соопштенија


18 Март 2020

Сите студенти кои го слушаат предметот Маркетинг менаџмент овој семестар, се известуваат дека ќе започнеме со on-line настава на Google clasroom. Оние студенти од кои имав електронска адреса веќе се поканети да учествуваат во активностите од предметот, за што ќе добијат соодветен маил. Сите други треба сами да се пријават да учествуваат на активностите од предметот. Шифрата на предметот на Google clasroom е dypdalh и самите треба да се приклучите. 


18 Март 2020

Ослободување од  административна такса за пријави за испити, запишување и заверка на семестар се меѓу најновите поволности кои УКЛО ги обезбедува за своите студенти. 

Од почетокот на март 2020 година сите студенти на УКЛО се ослободени од плаќање на овој вид административна такса.

Со најновата мерка пријавите за испит и обрасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на админитративна такса од 1 март 2020 година. Инаку,  со ослободувањето од административна такса студентите на УКЛО стекнуваат уште една поволност што ја потврдува грижата на Универзитетот за студентите и студентскиот стандард.


17 Март 2020

Со оглед на моменталната ситуација со пандемијата на вирусот COVID19, а во согласност со препораките на Ректорскиот колегиум при УКЛО, се известуваат студентите на Економскиот факултет - Прилеп дека се одложува спроведувањето на првиот колоквиум. За термините за одржување на првиот колоквиум ќе бидите известени ДОПОЛНИТЕЛНО!


17 Март 2020

Почитувани студенти, Ве известуваме дека Економскиот факултет - Прилеп ќе организира ON-Line настава за наставните дисциплини од летниот семестар. За таа цел секој студент најдоцна до 20.03.2020 год. треба да ги контактираат предметните наставници за вклучување во On-Line наставата, ЗАДОЛЖИТЕЛНО НА СЛЕДНИТЕ e-mail адреси:

aneta.risteska@uklo.edu.mk,

dejan.zdraveski@uklo.edu.mk,

dimitar.nikoloski@uklo.edu.mk,

dragica.odzaklieska@uklo.edu.mk,

gjorgji.manceski@uklo.edu.mk,

gligor.bishev@uklo.edu.mk,

goce.menkinoski@uklo.edu.mk,

gordana.trajkoska@uklo.edu.mk,

gordana.vitanova@uklo.edu.mk,

igor.zdravkoski@uklo.edu.mk,

ilija.hristoski@uklo.edu.mk,

karolina.ilieska@uklo.edu.mk,

kosta.sotiroski@uklo.edu.mk,

ljupce.markusoski@uklo.edu.mk,

ljupco.pecijareski@uklo.edu.mk,

margarita.janeska@uklo.edu.mk,

marjan.angeleski@uklo.edu.mk,

meri.boskoska@uklo.edu.mk,

miroslav.gveroski@uklo.edu.mk,

miroslav.andonovski@uklo.edu.mk,

monika.angeloska@uklo.edu.mk,

natasha.trajkova@uklo.edu.mk,

olivera.kostoska@uklo.edu.mk,

pece.nikolovski@uklo.edu.mk,

sasho.atanasoski@uklo.edu.mk,

slavica.roceska@uklo.edu.mk,

snezana.obednikovska@uklo.edu.mk,

snezana.salamovska@uklo.edu.mk,

tatjana.spaseska@uklo.edu.mk,

zoran.nikolovski@uklo.edu.mk,

nikola.dimeski@uklo.edu.mk,

spire.lazaroski@uklo.edu.mk,

renata.petrevska@uklo.edu.mk,

suzana.taleska@uklo.edu.mk,

fance.risteska@uklo.edu.mk


16 Март 2020

Известување до студентите, единиците на УКЛО и јавноста

симни документ


13 Март 2020

СООПШТЕНИЕ

Во врска со дописот од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за новонастанатата состојба со Корона вирусот, лица за информации, и тоа за :

административни работи: Спиркоски Милан, email : mspsplit@yahoo.com

наставни работи: Николоски Димитар, email : dimitar.nikoloski@uklo.edu.mk

Прилеп

Економски факултет – Прилеп

13 март 2020 година

 


10 Март 2020

СЕ ПРЕКИНУВА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ, ОСНОВНОТО, СРЕДНОТО И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СЕ ЗАБРАНУВААТ МАСОВНИ ЈАВНИ НАСТАНИ И ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПАТУВАЊА ВО ВИСОКО РИЗИЧНИТЕ ЗЕМЈИ

Владата на Република Северна Македонија на денешната 15-та редовна седница ја разгледа информацијата на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, и ги донесе следните заклучоци: 1. Да се заострат мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот. 2. Да се прекине со воспитно – образовниот процес и наставата во сите детски градинки, основни и средни училишта и високо – образовни установи и во јавните научни институти на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 14 дена. Се прекинуваат и сите воншколски или дополнителни програми како што се курсеви за странски јазици и слично. 3. За спроведување на оваа мерка еден од родителите на децата до 10 години, што ќе бидат ослободени од обврската да одат во градинките или да ја следат наставата, ќе бидат ослободени и од обврската да ги извршуваат работните обврски. 4. Да се забранат масовни собири и настани на отворен и затворен простор, како и сите културни настани и манифестации на територијата на Република Северна Македонија, со над 1000 учесници, во наредните 14 дена. Владата препорачува неодржување на јавни настани на кои се очекува присуство до 1000 учесници. 5. Да се забрани присуство на гледачи (публика) на сите спортски настани на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 30 дена. 6. Да се воведе задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави, во период од 14 дена (согласно листата на Светската здравствена организација). 7. Да се забрани извоз на медицинска опрема и медицински средства и материјали од страна на економските оператори и производители од Република Северна Македонија, освен со посебна дозвола која ја издава Министерство за здравство. 8. Да се препорача на возрасните и високоризичните категории на граѓани со хронични болести да го намалат своето движење и да го избегнуваат јавниот превоз. 9. Да се препорача избегнување на патување во земји кои се од висок и среден ризик, согласно листата од Светската здравствена организација. 10. Државната изборна комисија да ги ослободи од понатамошно учество во изборниот процес вработените од јавните здравствени установи и да бидат заменети со други лица. 11. Физичките и правните лица што не ги почитуваат и кои ги прекршуваа препораките ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик. 12. Да се воведе health locator карта за сите летови и сите авиокомпании, односно образец кој ќе го пополнуваат патниците со податоци за полесно контактирање доколку за тоа се укаже потреба. 13. Да се забрани организиран меѓународен автобуски превоз (автобус, комбе, минибус и сл.) кон високо ризичните земји, како и од тие земји кон Република Северна Македонија. 14. Да се зајакне присуството волонтерите од Црвениот крст на Република Северна Македонија, во соработка со Министерството за здравство, на сите гранични премини. 15. Целосно да се почитуваат мерките за превенција од оваа болест, упатени од Министерството за здравство кои се однесуваат на засилени хигиенски 16. Да се упати заклучок и препорака од страна на Владата на Република Северна Македонија до сите органи на државната управа и до едниците на локалната самоуправа за времен прекин од работни обврски (не одење на работно место и да останат во своите домови) за бремените жени и хроничните болни лица. 17. Сите јавни претпријатија и приватни компании што вршат јавен превоз на патници да вршат редовна дезинфекција на превозните средства. 18. Владата им препорачува на сите владини и државни институции, како и на јавните претпријатија да ги откажат сите патувања или да ги организираат предвидените состаноци преку интернет комуникацијата. 19. Се задолжуваат сите владини и државни институции, како и јавните претпријатија да воведат мерки за заштита и за дезинфекција во сите државни институции на влезовите во институциите. Оваа мерка Владата им ја препорачува и на компаниите од реалниот сектор.


03 Март 2020

Се информираат студентите кои го положиле испитот по предметите основи на економијата, меѓународни односи и вовед во економската глобализација, внесувањето на оценките во индекс ќе биди на ден 04.03.2020 (среда), од 10 до 11 часот во кабинетот на предметниот наставник.

Проф.д-р. Сашо Атанасоски


03 Март 2020

Домашна работа по Економија на труд

симни документ


03 Март 2020

Домашна работа бр.1 Економетрија

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | следно >>
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.