Соопштенија


18 Март 2020

Сите студенти кои го слушаат предметот Маркетинг менаџмент овој семестар, се известуваат дека ќе започнеме со on-line настава на Google clasroom. Оние студенти од кои имав електронска адреса веќе се поканети да учествуваат во активностите од предметот, за што ќе добијат соодветен маил. Сите други треба сами да се пријават да учествуваат на активностите од предметот. Шифрата на предметот на Google clasroom е dypdalh и самите треба да се приклучите. 


18 Март 2020

Ослободување од  административна такса за пријави за испити, запишување и заверка на семестар се меѓу најновите поволности кои УКЛО ги обезбедува за своите студенти. 

Од почетокот на март 2020 година сите студенти на УКЛО се ослободени од плаќање на овој вид административна такса.

Со најновата мерка пријавите за испит и обрасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на админитративна такса од 1 март 2020 година. Инаку,  со ослободувањето од административна такса студентите на УКЛО стекнуваат уште една поволност што ја потврдува грижата на Универзитетот за студентите и студентскиот стандард.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следно >>
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.