Соопштенија


07 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Колоквиумот по предметот МЕНАЏМЕНТ, наместо во објавениот термин во распоредот,  ќе се спроведе на  06.11 (понеделник)  во.11.00, на барање на студентите.


31 Октомври 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во третиот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2017/2018 год.

 

симни документ


25 Октомври 2017

ОЦЕНИ  по предметите Менаџмент и Бренд менаџмент можат да се регистрираат во вторник, 31.10.2017, од 9.00-11.00 часот, во кабинетот на предметниот професор.

Не мора лично да се регистрираат, може било кој да го донесе индексот. Напомена - кандидатите треба ДА ЗНААТ  во која сесија  положиле.


12 Октомври 2017

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 05.10.2017 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен ноемвриски (дополнителен) испитен рок. Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 18 – 19 октомври 2017 година. (среда и четврток). Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети. Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС. За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.


10 Октомври 2017

Надворешна евалуација на Универзитетот

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универзитетот.

Надворешната евалуција е единствена можност за добивање објективна оценка за работењето на Универзитетот од една престижна, независна Европска организација. Истовремено, надворешната евалуација е во функција на континуираниот развој на УКЛО, а пред се`, на системот за обезбедување и унапредување на квалитетот.

Агендата на експертскиот тим предвидува средби со раководството на УКЛО, комисиите за наставно-научни прашања и за соработка со универзитетите во земјата и странство на Универзитетот, истражувачи, докторанти и административен кадар од нашиот Универзитет, како и одвоени посети на Факултетот за биотехнички науки и Факултетот за информатички и комуникациски технологии.


05 Октомври 2017

Канцеларијата на Светска банка е во процес на подготовка на Систематска дијагностика за Република Македонија. Дијагностиката има за цел да ги разгледува бариерите и можностите за инклузивен и одржлив раст на земјата и ќе идентификува приоритети во политиките. Како дел од тој процес, Светска банка го објавува Повикот за доставување на кратки трудови, кои може да бидат на некоја од темите  дадени во повикот.

Повеќе информации за повикот ќе добиете на следниов линк: http://www.worldbank.org/en/country/macedonia/brief/macedonia-systematic-country-diagnostic-call-for-papers


04 Октомври 2017

Се информираат студентите кои го слушаат предметот Бизнис информатика дека вежбите по предметот започнуваат на ден 06.10.2017 (петок) според предвидениот распоред објавен во АМФИТЕАТАР 3, КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР и на веб страницата на факултетот во резултати од испити по предметот Бизнис информатика.

 

Со почит,

Спире Лазароски


04 Октомври 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп 

симни документ

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Документи

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.