Соопштенија


31 Мај 2017

Консултации по предметите Маркетинг и Маркетинг на услужни дејности на 01.06.2017 г. (четврток) во 10 часот


23 Мај 2017

 Соопштение

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Усниот испит ќе се одржи во вторник 30.05.2017г. во кабинетот за странски јазици по следниот распоред:

Деловен англиски јазик 1 и Англиски јазик 3 – 08:30ч. 

Деловен англиски јазик 2 – 09:00ч.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 26.05.2017 (петок) од 10:00-11:00ч.


19 Мај 2017

СООПШТЕНИЕ

Предметите во Јунскиот испитен рок закажани за 02.06.2017 год. (петок) ќе се одржат на 16.06.2017 год. (петок) во истите временски термини ( 09:30h или 11:30h) како првично закажаните временски термини.


09 Мај 2017

НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

На 10 и 11 мај 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе престојува експертски тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети со цел спроведување надворешна евалуација на Универзитетот.

Посетата на експертскиот тим е единствена можност за добивање надворешна, објективна оценка за работењето на Универзитетот од една престижна, независна Европска организација. Истовремено, надворешната евалуација е во функција на континуираниот развој на УКЛО, а пред се, на системот за обезбедување и унапредување на квалитетот.

Агендата на експертскиот тим предвидува средби со раководството на УКЛО, Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, студенти, надворешни чинители, како и одвоени посети на неколку единици на Универзитетот.

Втората посета на тимот е закажана во периодот од 16 до 19 октомври, 2017 година.


08 Мај 2017

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ ДЕКА КОЛОКВИУМОТ ЗАКАЖАН НА 10.05.2017 СЕ ОДЛОЖУВА И ИСТИОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.05.2017 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ!

 

Предметен наставник:

доц.д-р Татјана Спасеска


05 Мај 2017

Деловен англиски јазик 2 - теми за есеј 

симни документ


03 Мај 2017

Колоквиумите по предметите Математика за економисти и Финансиска и актуарска математика закажани на 09.05.2017(вторник) год. во 8:30ч. ќе се одржат на 09.05.2017 год. (вторник) во 14:00ч.


27 Април 2017

 

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Република Македонија, во текот на јуни, јули и август 2017 година. Пријавата се доставува до Народната банка откако претходно е целосно пополнета од страна на студентот со потврда и печат на факултетот, а кон барањето треба да се достави и следново:

- доказ за видот на образованието коешто е во тек (копија од индекс или ИД);

- доказ за просечен успех- доказ за познавање на англискиот јазик (се прифаќа и копија од положен испит по англиски јазик);

- доказ за познавање MS Office (се прифаќа и копија од положен испит по информациски технологии);

- мотивациско писмо.

При одобрување на пријавата, ќе се имаат предвид видот на образованието, просечниот успех, како и покажаната мотивација за вршење практична работа во Народната банка. Пријавата за вршење практична работа е објавено на веб-страницата на Народната банка www.nbrm.mk. 


24 Април 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 08 – 15 мај 2017 година. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


20 Април 2017

Петта домашна работа по Економетрија

симни документ

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.