Докторски Дисертации

Збогатување на Sense-and-Respond Рамката за примена во Тактички Менаџмент со користење на ИКТ
1. проф. д-р Ѓорѓи Манчески - gmanceski@gmail.com 2. проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска - mbaseska@gmail.com 3. проф. д-р Пеце Митревски - pmitrevski@gmail.com 4. проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска - snezana.salamovska@uklo.edu.mk 5. проф. д-р Марјан Ангелески - angeleskimarjan@gmail.com
02/08/2017 - Кандидат: м-р Рената Петревска Нечкоска Ментор: Проф. Д-р. Ѓорѓи Манчески / Проф. Д-р. Геерт Поелс

THE IMPACT OF ACCESS TO FINANCE AND INSTITUTIONAL BARRIERS ON SMES PERFORMANCE IN KOSOVO – ASSESSING THE DIFFERENCE BETWEEN THE FORMAL AND INFORMAL SECTOR
1. prof. d-r Dimitar Nikoloski - ndimitar@yahoo.com 2. prof. d-r Fatmir Memaj 3. prof. d-r Olivera Kostoska - okostoska@gmail.com 4. prof. d-r Dragica Odzaklieska - dragicaodzaklieska@yahoo.com 5. prof. d-r Meri Boshkoska - meribb@yahoo.com
13/07/2017 - Кандидат: Kujtim Zylfijaj Ментор: prof. d-r Dimitar Nikoloski

Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со промените кај компаниите во Република Македонија
1. prof.d-r Marika Basheksa Gjorgjieska - mbaseska@gmail.com 2. prof.d-r Izet Zekiri - i.zeqiri@seeu.edu.mk 3. prof. d-r Karolina Ilieska - kilieska@yahoo.com 4. prof. d-r Kosta Sotiroski - ksotir@yahoo.com 5. prof. d-r Violeta Lashkoska - vmlaskoska@yahoo.com
13/07/2017 - Кандидат: m-r Jeton Zuka Ментор: prof.d-r Marika Basheska Gjorgjieska

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.