Докторски Дисертации

THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON SME GROWTH: International experience and evidence for Kosovo
Членови на комисија: 1. проф. д-р Авдула Хоти - avdullah.hoti@gmail.com 2. проф. д-р Димитар Николоски - ndimitar@yahoo.com 3. проф. д-р Габриела Ракичевик 4. проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска - snezana.salamovska@uklo.edu.mk 5. проф. д-р Славица Роческа - slavica.roceska@gmail.com
12/06/2018 - Кандидат: м-р Арта Груби Кока Ментор: проф. д-р Авдула Хоти

МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ, СИМУЛАЦИЈА И ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПЕРФОРМАНСИ ВО КОМПАНИИТЕ ОД ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Членови на комисија: 1. проф. д-р Ѓорѓи Манчески-gmanceski@t-home.mk 2. проф. д-р Божидар Лековиќ-bolesu@ef.uns.ac.rs 3. проф. д-р Марјан Ангелески- angeleskimarjan@gmail.com 4. проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска-mbaseska@gmail.com 5. проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска-snezana.salamovska@uklo.edu.mk
12/06/2018 - Кандидат: м-р Марија Мидовска Петкоска Ментор: проф. д-р Ѓорѓи Манчески

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.