Магистерски Трудови

Магистерски трудови  

“Метрички модел за позиционираност на производите во малопродажба“

“Кредитната анализа како инструмент на кредитната политика на банкарските институции“

“Управување со кредитниот ризик кај производствените претпријатија со посебен осврт на Млекара АД Битола“

“Виртуелниот маркетинг како стратегија за маркетинг комуникација на компаниите во Република Северна Македонија“

“Интерна ревизија на финансиските извештаи во банкарскиот сектор на Република Германија“

“Влијанието на ERP III во зголемувањето на перформансите на компаниите“

“Внатрешната ревизија и нејзината контролна функција во институциите на јавниот сектор“

“Информациско – комуникациските технологии како фактор за ефикасни интегрирани маркетинг комуникации“

“Е-маркетинг комуникација на компаниите за одржување долгорочни релации со потрошувачите“

“Придобивки од современите софтверски решенија за логистика во синџирите за снабдување“

“Управување со промените при имплементација на втората ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем на Република Северна Македонија“

“Придобивки од ON-LINE логистички системи за мониторинг и менаџмент  на копнениот транспорт“

“Комерцијална ревизија на финансиското работење кај деловните субјекти во Република Северна Македонија“

“Улогата на сметководствените информации за планирањето на процесот на комерцијална ревизија на финансиските извештаи“

“Маркетинг стратегија за позиционирање на компаниите на пазарот“

“Значењето и примената на електронските аукции како специфичен бизнис модел“

“Дигитална транформација и иновации во банкарските услуги“

“Компаративна анализа на пензискиот систем во Република Северна Македонија и Република Хрватска“

“Планирање на процесот на внатрешна ревизија во јавниот сектор во Република Северна Македонија“

“Управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик на банкарските институции“

“Комерцијалната ревизија и конфирмацијата на побарувањата од купувачите“

“Состојби и перспективи за развој на малите бизниси во општина Велес“

“Придобивки од современите решенија за документ менаџмент системи“

“Интерната ревизија на работењето со финансиските средства преку сметките на деловните банки во Република Македонија“

“Примена на планирањето во малите и средните бизниси со посебен осврт на ДОО Евро Стил Битола“

“Анализа на современите трендови во берзанското работење со осврт на Македонската берза“

“Кредитирањето како основна функција на банкарските институции во Република Македонија“

“Човечките ресурси како фактор за привлекување на странски директни инвестиции“

“Интерната ревизија и нејзиното значење во прибирањето на финансиските информации неопходни за донесување деловни одлуки“

Метрички модел за позиционираност на производите во малопродажба

Кредитната анализа како инструмент на кредитната политика на банкарските институции

Управување со кредитниот ризик кај производствените претпријатија со посебен осврт на Млекара АД Битола

Виртуелниот маркетинг како стратегија за маркетинг комуникација на компаниите во Република Северна Македонија

Интерна ревизија на финансиските извештаи во банкарскиот сектор на Република Германија

Влијанието на ERP III во зголемувањето на перформансите на компаниите

Внатрешната ревизија и нејзината контролна функција во институциите на јавниот сектор


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.