Магистерски трудови

Магистерски трудови

“Дигитална транформација и иновации во банкарските услуги“

“Компаративна анализа на пензискиот систем во Република Северна Македонија и Република Хрватска“

“Планирање на процесот на внатрешна ревизија во јавниот сектор во Република Северна Македонија“

“Управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик на банкарските институции“

“Комерцијалната ревизија и конфирмацијата на побарувањата од купувачите“

“Состојби и перспективи за развој на малите бизниси во општина Велес“

“Придобивки од современите решенија за документ менаџмент системи“

“Интерната ревизија на работењето со финансиските средства преку сметките на деловните банки во Република Македонија“

“Примена на планирањето во малите и средните бизниси со посебен осврт на ДОО Евро Стил Битола“

“Анализа на современите трендови во берзанското работење со осврт на Македонската берза“

“Кредитирањето како основна функција на банкарските институции во Република Македонија“

“Човечките ресурси како фактор за привлекување на странски директни инвестиции“

“Интерната ревизија и нејзиното значење во прибирањето на финансиските информации неопходни за донесување деловни одлуки“


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.