Трет циклус

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2019/20 ГОДИНА

БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИИ

МАРКЕТИНГ

MEЃУНАРОДЕН БИЗНИС

МЕНАЏМЕНТ


Студиски програми


Втора акредитација

Маркетинг

Меѓународен бизнис

Менаџмент

 


РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ТРИГОДИШНИ ДОКТОРСКИ СТУДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МАРКЕТИНГ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕНАЏМЕНТ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

 

ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА И ИСПИТИТЕ НА НАСТАВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ЛИСТА НА АКРЕДИТИРАНИ СЛОБОДНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ И ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.