ред. проф. д-р Гоце МенкиноскиКабинет Локак Дир. телефон 048 40 27 79 Email gocemenkinoski@yahoo.com Консултации Вторник: од 8:30-10:30 часот; Четврток: од 8:30-10:30 часот
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.