ред. проф. д-р Гоце МенкиноскиКабинет Локак Дир. телефон 048 40 27 79 Email gocemenkinoski@yahoo.com Консултации Среда: од 8:00-10:00 часот; Четврток: од 8:00-10:00 часот
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.