вон. проф. д-р Марјан Ангелески


Материјали


Кабинет Локак 192 Дир. телефон 048/40 27 75 Email angeleskimarjan@gmail.com Консултации Вторник 9:00-11:00; Четврток 9:00-11:00

Биографија

Д-р Марјан Ангелески е роден 1976 година во Прилеп. Основното образование го завршува во Прилеп, каде што завршува и средно гимназиско образование. Дипломира на Природно – математичкиот факултет во Скопје во 1999 година. Магистрира на двегодишни последипломски студии по Бизнис администрација – МБА менаџмент (фокус информациска технологија и менаџмент) на Економскиот факултет во Прилеп. Магистерскиот труд, на тема „Значењето на електронскиот бизнис за успешно работење на организациите“, го одбрани на 12.01.2006 година. На 01.10.2009 година успешно ја одбранува докторската дисертација на тема Стратегиски аспекти на електронскиот бизнис и е-подготвеноста на претпријатијата во Република Македонија. Во јануари 2010 година, е избран за наставник во звање доцент по предметот електронски бизнис на Економскиот факултет – Прилеп. Почнувајќи од јануари 2015 година, е избран за наставник во звање вонреден професор од областите бизнис информатика и менаџмент. Од октомври 2010 год. д-р Марјан Ангелески ја обавува функцијата продекан за настава на Економскиот факултет – Прилеп.

Д-р Марјан Ангелески ја реализира наставата на следниве наставни дисциплини на Економскиот факултет - Прилеп:

 • електронски бизнис, електронско банкарство и проектен менаџмент на прв циклус студии
 • е-бизнис менаџмент и проектен менаџмент – напредно ниво на втор циклус студии
 • е-бизнис менаџмент и менаџмент на трет циклус студии

Книги

1. Финансиска и актуарска математика - збирка решени задачи, 2009 (во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска) 

2. Збирка задачи по математика за економисти, 2007 (во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска)

Престои

Учество на семинари, работилници, обуки и проекти:

 • CEI Cooperation Fund - International conference: “SMEs development and Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe”, Ref. No. 1202.043-14, 2014;
 • Swiss Contact - Increasing Market Employability (IME) Project, Researcher and Co-author of the Market Sector Report on Creative Industries (ICT Software), July 2014 – October 2014;
 • Research project - Innovation policy learning from Norway in Western Balkans, WBinNO, The Research Council of Norway, 2011-2014;
 • PMB Meeting and Consortium Workshop at the premises of the University Nice Sophia Antipolis (UNICE), “DOCSMES” TEMPUS 07-11 July 2013, Nice, France
 • Dissemination of the Partial Project and PhD Program Results at the premises of DARDANIA University, Prishtina, Kosovo, October 1st, 2012;
 • Workshop in Tirana, Tempus Project: Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western Balkan Countries (DOCSMES), 29 March – 2 April, 2011, Tirana, Albania;
 • Dissemination Meeting and Symposium for Young Lecturers, Tempus Project Entrepreneurship and Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia), Ohrid, Macedonia, 2012;
 • Workshop: From National Innovation Systems to Innovation Policy Learning in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia within the project Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), School of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012;
 • Workshop: Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), NIFU STEP, Oslo, Norway, 2011;
 • Форум за иновации: Развивање на стратегија за иновации 2012-2020, организиран од Министерството за економија и Организацијата за економска соработка и развој, Скопје, Македонија, 2011;
 • семинар и работилница на тема „Composite indicators development“ во организација на Joint Research Centre of the European Commission и OECD, од 20.10.2008 до 22.10.2008 година, Братислава, Република Словачка;
 • семинар и работилница на тема "European Union Project Management. How to write and finance a successful application for EU funds in Educational sector", од 09.09.2008 до 12.09.2008 год., Битола, Република Македонија;
 • работилница во рамки на ТЕМПУС проектот „Заеднички постдипломски студии по економија и науки за менаџмент во Југоисточна Европа“, Универзитет во Нови Сад, Економски факултет - Суботица, Суботица, Република Србија, март, 2008;
 • семинар и работилница на тема „Општините и заштитата на човековата околина“ - семинар за европска соработка, Универзитет во Сегедин и Сегедински центар за безбедносна политика, од 10.11.2002 до 17.11.2002 год. Сегедин, Република Унгарија;
 • предавач во проект поддржан од Агенцијата за развој на претпријатијата од регионот на Прилеп (ПРЕДА) и Фондацијата за развој на информатичка технологија – Информатички центар Прилеп, на тема: „Користење на интернет и електронска пошта во деловната кореспонденција“;
 • во периодот март-октомври 2007 учествува, предавач на проектот „Програма за обука на наставници, директори и стручни соработници од основните училишта за стекнување основни знаења и вештини за користење на информатичката технологија“, во рамките на Програмата за човеков и институционален развој на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави – USAID/Македонија со поддршка од Министерството за образование на Република Македонија, Бирото за развој на образованието и здружението на граѓани „Македонски центар за граѓанско образование“ – Скопје;

 Реализирани престои во странски универзитети 

 • University of Tekirdag, Turkey, Erasmus+ mobility grant, мај 2015 год.
 • University of Wolverhampton, United Kingdom, (во рамките на TEMPUS проект), јуни 2011 год. 
 • Економски факултет – Удине (во рамките на TEMPUS проект), Италија, 01.03.2009 до 15.03.2009 год.
 • Универзитет за информатички технологии и менаџмент – Жешов (во рамките на проектот Euro Funds – Macedonian Education – Polish Experience), Полска, 16.11.2008 до 19.11.2008 год.
 • Wirtschaftsuniversität Wien, (во рамките на TEMPUS проект), Република Австрија, 13.10.2008 до 19.10.2008 год.

 

Трудови и конф.

 

 1. Angeleski, M., Mitrevski, P., Janeska, М., “Composite index of e-business strategy readiness of the enterprises in the Republic of Macedonia”, Book Title: ICT Innovations 2009, pp. 265-274, Springer Berlin Heidelberg, 2010 
 2. Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., "Innovation networks and SMEs competitiveness", Proc. of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
 3. Kostoska, O., Manceski, G., Angeleski, M., "Trade performance of the Macedonian economy according to technology classes", Proc. of the Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011 
 4. Vitanova, G., Angeleski, M., Spaseska, T., Risteska, F., “Opportunities for Financing the Small and Medium - Sized Business in the Republic of Macedonia” Proceedings of the First REDETE - Economic Development аnd Entrepreneurship in Transition Economies, Banja Luka, 2011
 5. Kostoska, O., Mitrevski, P., Manceski, G., Angeleski, M., “Measuring the Qualitative Competitiveness of the Macedonian Economy”, Proceedings of the Second REDETE Conference Economic Development аnd Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms, Banja Luka, 2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3)
 6. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “Indicators for measuring ICT innovations – the case of the Republic of Macedonia”, Proc. of the 1st International Conference “South-East European Countries towards European Integration”, Elbasan, Albania, 2012
 7. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “ICT enabled innovation readiness of the companies in the Republic of Macedonia”, Proc. of the 17th International Scientific Conference SM2012 “Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2012 
 8. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski Gj., “EU Innovation Strategy and Global Competitiveness”, 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, pp. 705-710, 2013
 9. Nikoloski, D., Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kusi, E.,The Assessment of Students’ Satisfaction in the South-Eastern European Countries: An Alternative Approach for Evaluating the Quality of Higher Education", TEM Journal Vol.2, No.3,  September 2013
 10. Nikoloski, D., Kusi, E., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “The assessment of students’ satisfaction in the SEE countries: an alternative approach for evaluating the quality of higher education”, Second Open Conference of European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, Belgrade, Serbia, 13 May 2013
 11. Nikoloski, D., Kusi, E., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “The assessment of students’ satisfaction in the South-Eastern European countries: an alternative approach for evaluating higher education quality”, Proc. of the 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD2013) Istanbul, Turkey, June 20-21, 2013
 12. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski Gj., “User-driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Proceedings of the International Conference - Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, University in Tuzla, Faculty of Economics, pp. 291-304, 2013
 13. Rocheska, S., Angeleski, M., Nikoloski, D., Mancheski, Gj., “Harnessing Innovation Potential of Crowdsourcing”, Proc. of the 8th International Scientific Conference CKS2014 “Challenges of the Knowledge Society”, Bucharest, Romania, May 16th-17th, 2014
 14. Nikoloski, D., Angeleski, M., Rocheska, S., Mancheski, Gj., “Does The Higher Education Promote Students’ Entrepreneurial Potential in The South-Eastern European Countries?” UCB Annals No. 2/2014 Economy Series, 2014
 15. Марјан Ангелески, Димитар Николоски, Славица Роческа, Ѓорѓи Манчески „Знаењата и вештините на студентите – предуслов за нивна вработливост на пазарите на труд во Југоисточна Европа“, Зборник од Советување „КАКО ДО ПОГОЛЕМА ВРАБОТEНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ДИПЛОМЦИТЕ?“, МАНУ, Скопје, Македонија, 14 март 2014 год.
 16. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Manceski, G., “User-Driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Economic Review: Journal for Economics and Business, Vol. XII, Issue 1, May 2014
 17. Angeleski, M., Mitrevski, P., Rocheska, S., Lashkoska, A., Regional Pilot Study to Evaluate e-Readiness and Local e-Government Services, International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT) Vol. 5, No. 2, June 2014
 18. Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., Milevska, M.,  Territorial cohesion and regional development in the context of EU integration – the case of Macedonia, EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Volume 5, Issue 1, June 2014
 19. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, G., Determinants for adopting open innovation strategies in SMEs, International Conference “SMEs development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Macedonia; October 2014
 20. Rocheska, S., Angeleski, M., Mancheski, G., “A New Methodological Approach for Designing the Software Industry Value Chain”, Ecoforum Journal, Vol 4, No 2 (July, 2015)

 Објавени трудови пред 2010 година

 1. Концептуална рамка и анализа на бизнис моделите на електронското работење, Меѓународната конференција на тема „Предизвиците на новата економија“, Охрид, 2005, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска;
 2. Некои карактеристики на новата – информациска економија, Годишник на Економски факултет – Прилеп, 2005, коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска;
 3. Primena poslovne intelegencije u osiguritelne kompanije, Majska konferencija o strategiјskom menađmentu, Bor, јуни 2006, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 4. Novi poslovni modeli elektronskog poslovanje – ključ uspjeha modernih kompanija, 10 th. international symposium "Organization and management changes-challenges of european integrations" Zlatibor, 7-10 јуни 2006., во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 5. Promene u demografskoj strukturi i prirodna kretanja stanovništva u Republici Makedoniji, XI naučni skup „Strukturne promene i demografska kretanja zemalja Južne Evrope“, Niš, 29 jun, 2006 g., во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски и проф. д-р Маргарита Јанеска;
 6. Kreiranje vrednosti u e-biznis organizacijama, III konferencija o strategiјskom menadzmentu, Jagodina, juni 2007, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски и проф. д-р Маргарита Јанеска;
 7. Aktuarska uloga u upravljanju sa rizikom prilikom osiguranja života u osiguravajućim kompanijama, XII internacionalni naučni skup, Subotica, 2007, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски и проф. д-р Маргарита Јанеска;
 8. Risk-based analysis of electronic banking, XII internacionalni naučni skup, Subotica, 2007, во коавторство со м-р Оливера Костоска и проф. д-р Маргарита Јанеска. Трудот е селектиран во изборот на трудови објавени во списанието на конференцијата “International Journal of Strategic Mangement and Decision Support System in Strategic Management”, vol. 3-4/2007, pp. 74-76;
 9. Providing continuous financial resources – as a precondition for complete autonomies of the high educational institutions, XIII symposium "Accreditation of Bologna studies", Kopaonik, 2007, во коавторство со м-р Мирослав Андоновски;
 10. Prepoznavanje nove vrednosti u e-snabdevačkim lancem, The third Serbian symposium with international participation transport and logistics, Niš, мaj 2008, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски и проф. д-р Маргарита Јанеска;
 11. Индикатори што влијаат врз е-подготвеноста на компаниите во Република Македонија, Меѓународна конференција на тема „Бизнисот и глобализацијата“, Охрид, 2007, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 12. Анализа на индексот на дигитални можности (DOI) и индексот на ИКТ можности (ICT-OI) во балканските држави, Меѓународната конференција на тема „Бизнисот и глобализацијата“, Охрид, 2007, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 13. E-upravljanje snabdevačkim lancem u funkciji dobijanja nove vrednosti, XIII internacionalni naučni skup, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica, мaj 2008, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски и проф. д-р Маргарита Јанеска;
 14. Selection of statistical calculators in the process of business decision making, “World Quality day”, Sofija, 9-10 Noemvri, 2008, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 15. E-business implications for productivity and competitiveness, Proc. of the Session of scientific communications with international participation “The society of knowledge and the progress of democracy”, "Constantin Brâncuşi" University of Târgu – Jiu, 6-8 June, 2008, во коавторство со проф. д- р Пеце Митревски и м-р Оливера Костоска;
 16. Системи подршке одлучивања у управљању са перформансима производње, XIV интернационани научни скуп SM 2009, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica, мај 2009, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 17. Мерење е-бизнис стратешке перформансе, XIV интернационани научни скуп SM 2009, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica, мај 2009, во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска и проф. д-р Коста Сотироски;
 18. Improving competitiveness and productivity growth: the role of information and communication technology, е-journal - "Scientific papers of European studies chair", vol. 2, 2009, Rzeszow, Poland, во коавторство со асс. м-р Оливера Костоска;
 19. Innovation and Competitiveness of Small Businesses in the Global Economy, научна конференција на тема „Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza“, Нови Сад, Република Србија, 27.10.2009 год., во коавторство со проф. д-р Славица Роческа и асс. м-р Оливера Костоска.

Др. активности

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.