доц. д-р Анета Ристеска

Биографија

Анета Ристеска е родена 1982 година во Прилеп. Додипломските студии ги завршува на 18 октомври 2004г на Економскиот факултет во Прилеп ( насока Сметководство, финансии и ревизија). Веднаш по дипломирањето, студиите ги продолжува  на последипломскиот  студиум “Бизнис Администрација МБА –менаџмент” и истите ги завршува во предвидениот рок, со просечна оценка 9.9.На 19 јуни 2008г. успешно го одбрани магистерскиот труд на тема “Пазарот на капитал и финансирањето на бизнисите во Р. Македонија”. Во 2008г. избрана е за помлад асистент по група економски предмети, а во 2011 година е избрана во звање асистент од областа на бизнисот и економијата. На 17 мај 2013 успешно ја одбрани докторската дисертација на тема: Влијанието на малите и средни претпријатија врз економскиот развој, со посебен осврт на Република Македонија. 

Други професионални ангажмани:

 • Секретар на Катедрата за економија и развој на Економскиот факултет во Прилеп

Трудови и конф.

 • „Акциите како инструмент на пазарот на капитал”, под менторство на проф. д-р Гордана Витанова (дипломски труд), 2004;
 • „Пазарот на капитал и финансирањето на бизнисите во Република Македонија”, магистерски труд, под менторство на проф. д-р Гордана Витанова, одбранет на Економски факултет Прилеп, 2008;
 • Неопходните услови за функционирање на пазарот на капитал”,   Зборник на Друштвото за наука и уметност, Прилеп, 2005 (во коавторство);
 • Улогата и значењето на берзите во услови на глобализација”, Зборник на Друштвото за наука и уметност, Прилеп, 2005, ( во коавторство);
 • Менаџирање со ризиците на финансиските пазари”, Меѓународна научна конференција - Бизнисот и глобализацијата, Економски факултет-Прилеп,  2007 ( во коавторство);
 • Upravljanje rizikom – osnova donešenja investicionih odluka, XII Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица, 2007 ( во коавторство);
 • Riziko kapital i poslovni anđeli kao finansiјske opcije preduzetnićkih poduhvata”, III Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Универзитет во Белград, Технички факултет- Бор, 2007 (во коавторство);
 • The importance of risk management for making long-term financial decision”, Интернационална научна конференција Economics and Globalization, ECOTREND-2007,Targu Jui, Романија, 2007 (во коавторство);
 • Finansiranje investicionih proekata i cjena izvora kapitala”, SYM-OP-IS 2007, XXXIV Simpozium o straživanjima, Факултет за организациони науки - Белград, 2007( во коавторство);
 • Raznolikost investicionih motiva – pokretač preduzetničkih poduhvata“, IV Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, 2008 ( во коавторство);
 • Venture capital – алтернативен извор за финансирање на претприемачките идеи во Република Македонија”, Универзитетско списание УКЛО, 2008  ( во коавторство);
 • „Бизнис ангели – екстерна форма за финансирање на претприемачките бизниси”, Зборник на Друштвото на наука и уметност, Прилеп, 2008 ( во коавторство);
 • The role of financial institutions as participants on the capital market in terms of globalization, ECO-TREND2008, International Scientific Conference European Developments and Globalization, Targu Jui, Романија, 2008 ( во коавторство);
 • Upravljanje rizikom u unapređivanje performansi organizacije ”, XIV Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица, 2009 (во коавторство);
 • Macedonian Stock Exchange development in the period of transition”, V Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2009 ( во коавторство);
 • The world economic crisis and poverty in developing countries”, Меѓународна научна коференција “Економијата и бизнисот во пострецесискиот период”, Економски факултет Прилеп, 2010 (во коавторство).
 • „The importance of innovation and creativity for development of small and medium businesses”,VII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, 2011 ( во коавторство);
 • “The role of financial support for SME development in Republic of Macedonia”, 1st REDETE Conference, Economic development and entrepreneurship in transitional economies: A review of current policy approaches, Универзитет во Бања Лука – Економски факултет, 2011 (во коаторство);
 • „Globalni indikatori u funkciji strategijskog bankarskog menađmenta“, XVII Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица, 2011 (во коавторство);
 • “Researching the Level of Implementation of Strategic Techniques in Management Accounting and Their Influence on the Financial Performances of the Macedonian Corporation in Terms of Crisis”, 17th International Scientific Conference SM2012, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty of economics-Subotica, 2012, (во коавторство);
 • The institutional support to SME’s development and entrepreneurship in countries of South Eastern Europe”, 1st International Conference South-East European Countries towards European Integration, Универзитет   "ALEKSANDËR XHUVANI", Економски факултет, Елбасан, 2012;
 • “Research the information for the sources of financing the small and medium businesses in the Republic of Macedonia”, VIII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2012 ( во коавторство). 
 • “Истраживање нивоа имплементација стратешке технике менаџерског рачуноводства у македонских компанија”, Анали Економског факултета у Суботици, 2012( во коавторство).
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.