доц. д-р Дејан ЗдравескиКабинет Локак 128 Дир. телефон Email dejan_zdrave@yahoo.co.uk Консултации Вторник од 10:00h до11:30h Петок од 09:30h до 11:00h

Биографија

Датум и место на раѓање: 01.02.1977 год во Прилеп

Средното образование - ЕМУЦ Ѓорѓи Наумов-Битола

Дипломиран економист, Економски факултет во Прилеп, Статистичко-Кибернетската насока

2008 год., Магистер по Бизнис администрација МБА – менаџмент, Економски факултет во Прилеп (магистерски труд на тема Откривањето на знаење во аналитичките бази на податоци (data mining) во функција на деловното работење на компаниите”)    

Од 2003 до 2008 демонстратор на Економскиот факултет во Прилеп по предметите: информациона техника и технологија, деловна информатика, менаџмент информациски системи, статистика за економисти, експертски системи, деловно планирање и теорија на одлучување.

Од 30.12.2008 год. вработен како асистент на Економскиот факултет во Прилеп по група дисплини од информациска технологија и менаџмент.

Во 2009 година избран за секретар на Катедрата Бизнис информатика

2013 год. Доктор на економски науки, Економски факултет во Прилеп (докторската дисертација под наслов “Моделирање и евалуација на перформансите на системите на бизнис интелигенција во компаниите”)Престои

Студиски престој на Универзитетот за економија и бизнис во Удине, Република Италија (Universita Degli Studi Di Udine, Udine, Italia) во рамките на проектот Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 “Joint Master for South-East Europe in Economics and management Science Program”, во периодот од 02.06.2009 до 16.06.2009 година.

Престој на Универзитетот на западна Англија во Бристол, Велика Британија (University of the West of England) во рамките на проектот TEMPUS Programme of the E.U. Agreement No-145061-TEMPUS-2008-UKJPHES “Entrepreneurship and local economic development in Albania, Kosovo and Macedonia”, во периодот од 20.06.2011 до 20.07.2011 година.

Трудови и конф.

Бизнис етиката во развојот на повисоки стандарди при бизнис работењето, Меѓународна научна конференција  “Предизвиците на новата економија”, КЕФП, Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2005. (во коавторство);

Новите информациски технологии во глобалната економија, Меѓународна научна конференција „Бизнисот и глобализацијата“, КЕФП 2008, Економски факултет - Прилеп, Охрид, 2007;

“Business intelligence application in performance management”, SM 2009- Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009.

“The role of Business intelligence in Knowledge management”, 7. Medjunarodna maucno-stručna konferencija- Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2009 .

“The role of knowledge managenent in the learning organizations”, 8 Medjunarodna naucno-stručna konferencija- Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2010.

“Strategy as a learning process in the learning organization”, SM 2010- Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2010.

“Accounting and financial information – the foundation of structuring financial statements and their fundamental role in creating the development strategy of companies” – International scientific conference – Economics and globalization, Targu  Jiu, Romania, 2010

„Улогата и влијанието на информациската технологија врз економскиот развој во пострецесиониот период“, International conference – The Economy and business in postrecesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010

“Current trends in the market of business intelligence in R. Macedonia-research paper“ VIII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, Bor, 2012

“Cloud business intelligence-a new paradigm in providing business information”, 1-st International conference, South-East European countries towards European Integration, Elbasan,  2012

Aнализа на пазарот на труд во секторот за информации и комуникации во Р. Македонија”, Меѓународна научна конференција-Миграцијата и пазарот на труд, Крушево 2012

“Availability of business intelligence tools on the Macedonian software market-research paper“International
conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin 2012

UML model of business intelligence system in increasing corporate performance”, XVIII Internacionalni naucni skup-Strategijski menadzment i sistemi podrske odlucivanju u strategijskom menadzmentu, Subotica, 2013

“The benefits of standardization for business intelligence tools”, International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 2013

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.