доц. д-р Моника Ангелоска - Дичовска

Биографија

Моника Ангелоска-Дичовска е родена на 31.05.1979 година во Битола. Средно економско образование завршила во Битола, а дипломирала во 2003 година на  Економски факултет - Прилеп при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола. Постдипломските студии ги продолжила на истиот факултет, каде што на 10 ноември 2009 година го одбранила магистерскиот труд  на тема „Трговските бариери во земјоделството и реформите на меѓународниот трговски систем“ и се стекнала со звање магистер по меѓународна економија и бизнис. Докторската дисертација ја пријавила на Економски институт во Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје во 2011 година, на тема „Однесување на интернет потрошувачите и стратегискиот пристап во електронскиот бизнис“, и успешно ја одбранила на 11 ноември 2014 година, при што се стекнала со научен степен доктор на економски науки.

Моника Ангелоска - Дичовска, ги изведувала практичните вежби по предметот информациона техника и технологија на Економски факултет во Прилеп  во 1999/2000 година,  за време на нејзините додипломски студии, како демонстратор. Во периодот 2007 - 2014 година работела како помлад асистент и асистент на група предмети од областа на бизнисот и менаџментот на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола. Од 15 септември 2014 година академската кариера ја продолжува на Економски факултет - Прилеп, каде на 1 април 2015 година е избрана во звање доцент.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.