Соопштенија


22 Септември 2021

ИЗБОРИ за членови  и претседател на  Факултетско студентско собрание на Економски факултет - Прилеп

симни документ


22 Септември 2021

Конечни резултати ВТОР УПИСЕН РОК - учебна 2021/2022 година

симни документ


20 Септември 2021

Прелеминарни резултати втор уписен рок - 2021/2021 година

симни документ


16 Септември 2021

Им  се соопштува на дипломиранитe  студентите кои дипломирале до 05.03.2021 година дека дипломите за завршен факултет  можат да си ги подигнат од службата за студентски прашања.


15 Септември 2021

Консултациите  во врска со одржаните испити по предметите Маркетинг на услужни дејности и Маркетинг   ќе се реализираат на ден 17.09.2021 (петок) во 12:50 часот кај предметниот професор

Предметен професор 

проф.д-р Каролина Илиеска


14 Септември 2021

Им се соопштува на студентите запишани на терт циклус на Економски факултет - Прилеп дека запишувањето на предмети од непарен семестар ќе се врши во период од 01.10.2021 до 08.10.2021 год.


14 Септември 2021

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

симни документ


09 Септември 2021

Конечни резултати - прв уписен рок - 2021/2022

симни документ


07 Септември 2021

Економски факултет – Прилеп распишува,

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

Се распишува конкурс за ангажирање на 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: маркетинг, менаџмент и бизнис за  академската 2021/2022 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и е-маил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето (до 15.09.2021 година)

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.

07.09.2021 год.                             Економски факултет - Прилеп


06 Септември 2021

Прелеминарни резултати - прв уписен рок - 2021/2022

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2022. Сите права задржани.