Докторски Дисертации

Листа на пријавени и одобрени теми за изработка на докторска дисертација  

р.бр

Наслов на докторскиот труд

1

Internationalization of food processing SMEs and global retailing - the case of Macedonian companies

2

The Impact of external Supporton SMEs Growth:Evidence from Macedonia

3

Beyond family business start ups: Entrepreneurial attitude of baverage SMES in Macedonia

4

Еntrepreneurship as driver of competitiveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing industry“

5

The Impact of Innovation on SMEs growth: The case of Kosovo/ Влијанието на иновациите врз растот на МСП: Случајот на Косово

6

The impact of access to finance and institutional barriers on SMEs perfromance in Kosovo

7

individual and joint effects of innovation, cusomer orientation and human resources practices in the performance of Albanian tourisam SMEs

8

Determinants of SMEs export performance - international experience and the case of Kosovo

9

The Role of Human Resources in Foregin Direct Investments - Evidence from Kosovo

10

The effect of human capital development and SMEs growth: International experience and evidence for Kososvo

11

Determinants of SMEs growth: Experience from Kosovo SMEs with а particular focus on the application of Information Technology

12

Мапирање на промените во компаниите и квантифицирање на имплицираниот стрес кај менаџерите

13

Моделирање на систем за мерење,  симулација и предвидување  на организациски перформанси во прехранбената индустрија на Република Македонија

14

Збогатување на Sense-and-Repond рамката за примена на ниво на тактички менаџмент со употреба на иКТ

15

Процесот на управување со знаење и маркетинг истражувањето во прехранбената индустрија на Р.Македонија

16

Состојби, перспективи и ефекти од имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија

17

Стратегиска проценка и мнеаџирање на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија

18

Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со промените кај компаниите во Република Македонија

19

Стратегиски пристап во креирањето систем за наградување при менаџирањето со човечките ресурси во акционерските друштва со производна дејност

20

Улогата на меѓународната маркетинг комуникација за брендирање на Р.Македонија

21

Моделирање на меѓузависноста на маркетинг, бренд перформансите и севкупните организациски перформанси

22

Влијанието на алатките на интегрираните маркетинг комуникации врз однесувањето на потрошувачите за различни категории производи во Република Косово

23

Entrepreneuriel orientation influence on the success of SMEs in developing countries:the case of helthcare sector in Macedonia

24

Competitivenes of SMEs: A study of the Construction Industry in kosovo

25

The Investigation of the Barriers to the Growth of Small Business in Kosovo

26

The role of the banking system in the development of SMEs - comparative analysis between Kosovo and Macedonia

27

The role of foreign direct investments on the performance of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia

28

Digital Performance of clustered firms

29

The Role of strategic human resource management on SME-s performance: Study case - Kosovo

30

The Role of Non-formal education on employee perfromance in SMEs in Kosovo

31

Ефекти од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење на платени картички во Република Македонија

32

Креирање политики за унапредување на иновациската способност на македонскиот бизнис сектор

33

Креирање на органзиациска архитектура и модели за менаџмент на организациските перформанси во институциите за средно образование

34

Примена на системи з аподдршка на одлучувањето во процесот на менаџерското одлучување во македонските компании

35

Странските директни инвестиции во функција на економскиот развој на Р.Косово

36

The role of foreign direct investments in the performance of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia

37

Моделирање на влијанието на tweenage потрошувачите врз донесувањето на семајната одлука за купување

38

Имплементација на SPACE Matrix моделот во стратегиската анализа и менаџерското одлучување во организациите во Косово”

39

Странските директни инвестиции во банкарскиот сектор на Република Северна Македонија

40

Примена на напредни концепти и модели за мерење и оценка (менаџмент) на организациските перформанси

41 Перспективи на процесот на институционализација на семејните бизниси во Република Северна Македонија

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.