Магистерски Трудови

Магистерски трудови  

“Метрички модел за позиционираност на производите во малопродажба“

“Кредитната анализа како инструмент на кредитната политика на банкарските институции“

“Управување со кредитниот ризик кај производствените претпријатија со посебен осврт на Млекара АД Битола“

“Виртуелниот маркетинг како стратегија за маркетинг комуникација на компаниите во Република Северна Македонија“

“Интерна ревизија на финансиските извештаи во банкарскиот сектор на Република Германија“

“Влијанието на ERP III во зголемувањето на перформансите на компаниите“

“Внатрешната ревизија и нејзината контролна функција во институциите на јавниот сектор“

“Информациско – комуникациските технологии како фактор за ефикасни интегрирани маркетинг комуникации“

“Е-маркетинг комуникација на компаниите за одржување долгорочни релации со потрошувачите“

“Придобивки од современите софтверски решенија за логистика во синџирите за снабдување“

“Управување со промените при имплементација на втората ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем на Република Северна Македонија“

“Придобивки од ON-LINE логистички системи за мониторинг и менаџмент  на копнениот транспорт“

“Комерцијална ревизија на финансиското работење кај деловните субјекти во Република Северна Македонија“

“Улогата на сметководствените информации за планирањето на процесот на комерцијална ревизија на финансиските извештаи“

“Маркетинг стратегија за позиционирање на компаниите на пазарот“

“Значењето и примената на електронските аукции како специфичен бизнис модел“

“Дигитална транформација и иновации во банкарските услуги“

“Компаративна анализа на пензискиот систем во Република Северна Македонија и Република Хрватска“

“Планирање на процесот на внатрешна ревизија во јавниот сектор во Република Северна Македонија“

“Управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик на банкарските институции“

“Комерцијалната ревизија и конфирмацијата на побарувањата од купувачите“

“Состојби и перспективи за развој на малите бизниси во општина Велес“

“Придобивки од современите решенија за документ менаџмент системи“

“Интерната ревизија на работењето со финансиските средства преку сметките на деловните банки во Република Македонија“

“Примена на планирањето во малите и средните бизниси со посебен осврт на ДОО Евро Стил Битола“

“Анализа на современите трендови во берзанското работење со осврт на Македонската берза“

“Кредитирањето како основна функција на банкарските институции во Република Македонија“

“Човечките ресурси како фактор за привлекување на странски директни инвестиции“

“Интерната ревизија и нејзиното значење во прибирањето на финансиските информации неопходни за донесување деловни одлуки“

 “Предизвиците и придобивките од он-лајн маркетингот во 21-от век“

“Креирање ефективни модели на организациска комуникација во насока на зголемување на перформансите на здравствените институции и организации во Република Македонија“

“Примена на информациската технологија и информациските системи во работењето на текстилната индустрија во Република Македонија“

“Компаративна анализа на инвестициските фондови во Република Македонија“

“Интерната ревизија и интерниот контролен систем во функција на остварување на целите на менаџментот

“Комерцијална ревизија на постојаните средства кај деловните субјекти во Република Македонија“

 “Инструменти за спречување на сметководствените манипулации во финансиските извештаи на деловните субјекти во Република Северна Македонија“

“Интерна ревизија на работењето со финансиските средства преку сметките на деловните банки во Република Македонија“

“Компаративна анализа на пензискиот систем во Република Македонија и Пралството Норвешка

“Банкоосигурувањето во Република Македонија“

“Придобивки од современите софтверски решенија за логистика во синџирите за снабдување“

“Претприемништвото во туризмот – студија на случај општина Охрид“

“Комерцијална ревизија на добивката и загубата“

“Менаџирање со активата и пасивата на банкарските институции“

“Интерна ревизија на финансиските извештаи во банкарскиот сектор на Република Германија“

“Cloud computing како нова парадигма за македонските компании“

“Виртуелниот маркетинг како стратегија за маркетинг комуникација на компаниите во Република Северна Македонија“

“Значењето и примената на електронските аукции како специфичен бизнис модел“

“Планирање на процесот на ревизијата на финансиските извештаи во Република Македонија“

“Компаративна анализа на банкарските системи во земјите од Западен Балкан“

“Внатрешната ревизија и нејзината контроллна функција во институциите на јавниот сектор“

“Улогата на сметководството во одлучувањето со посебен осврт на влијанието на сметководствената политика на билансите“

“Маркетинг стратегија за позиционирање на компаниите на пазарот“

“Примена на современите системи за одлучување кај малие и средни бизниси“

“Глобалната финансиска криза и нејзините импликации врз економијата на Република Македонија“

“Берзата во функција на развој на пазарот на капитал во Република Македонија“

“Финансирање на бизнисите преку банкарски кредити или емисија на хартии од вредност: состојби и перспективи во Република Северна Македонија“

“Управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик на банкарските институции“

“Финансиската анализа на деловните субјекти како инструмент на финансискиот менаџмент“

“Е-маркетинг комуникација на компаниите за одржување долгорочни релации со потрошувачите“

“Управување со кредитниот ризик кај производствените претпријатија со посебен осврт на Млекара АД Битола“

“Интерна ревизија во функција на постигнување поефикасни резултати за менаџментот на банките во Р.Македонија“

“Трансферни цени кај поврзани деловни субјекти“

“Сметководствените политики и проценки во функција на зголемување на ефикасноста на деловните субјекти“

“Дигитална трансформација и иновации во банкарските услуги“

“Комерцијалната ревизија и конфирмацијата на побарувањата од купувачите“

“Комерцијалната ревизија на финансиските извештаи во услови на примена на информациските технологии“

“Интерна ревизија на сметководствената функција во деловните субјекти во насока на побарување на сметководствените активности“

“Интерна ревизија на трошоците со посебен осврт кон ревизија на даноци кај деловните субјекти во Република Северна Македонија“

“Примена на маркетингот во продавница како фактор за ефикасна малопродажба“

“Маркетинг микс на услугите за селски и еко туризам“

“Придобивки од ON-LINE логистички системи за мониторинг и менаџмент на копнениот транспорт“

“Креирање оптимален организациски дизајн на банките во Република Македонија – компаративна анализа на студии на случај – NLB Тутунска банка наспроти NLB D.D. Ljubljana“

“Улога и значење на управувањето со знаењето во проектното окружување“

“Ефективни мерки за наплата на даноци имплементирани од страна на Управата за јавни приходи во Република Северна Македонија“

“Систем за внатрешна ревизија на јавниот сектор во Република Северна Македонија“

“Улогата и значењето на Државниот завод за ревизија во контролата на наменското користење на средствата од Буџетот на Република Македонија“

Улогата и значењето на стратегискиот иновациски менаџмент во системот на одбрана во Република Северна Македонија“

“Фактори кои влијаат врз финансирањето на малите и средни бизниси во општина Прилеп“

“Улогата на форензичкото сметководство и ревизијата во спречувањето на перење пари“

“Економските ефекти од ЗD архитектуралната екстериерна визуелизација“

Аграрниот сектор и руралниот развој во Република Северна Македонија во процесот на имплементација на Заедничката земјоделска политика на Европската Унија

Поставеност на интерната ревизија во деловните банки во Република Северна Македонија

Стратегиски менаџмент на перформанси во организациите од јавниот сектор

Улогата и значењето на институционалните посредници на пазарот на капитал во Република Северна Македонија

“Менаџирање со ризиците во осигурителните компании во Република Северна Македонија“

“Улогата на ревизорската функција на менаџментот на банките во Република Северна Македонија“

“Улогата на стратегиското планирање за подобрување на конкурентските предности на ВВ Тиквеш“.

Метрички модел за позиционираност на производите во малопродажба Кредитната анализа како инструмент на кредитната политика на банкарските институции Управување со кредитниот ризик кај производствените претпријатија со посебен осврт на Млекара АД Битола Виртуелниот маркетинг како стратегија за маркетинг комуникација на компаниите во Република Северна Македонија Интерна ревизија на финансиските извештаи во банкарскиот сектор на Република Германија Влијанието на ERP III во зголемувањето на перформансите на компаниите Внатрешната ревизија и нејзината контролна функција во институциите на јавниот сектор

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.