Телефонски броеви, локали и кабинети

Име и презиме

Кабинет

Локал

Декан 6 199
Продекани 3 140
Сек. м-р. Емилија Матеска 2 156
Тех.секретар м-р. Глигоровски Виолета 5 200
д-р. Сашо Атанасоски 21 142
д-р. Марика Башеска-Ѓорѓиеска 14 152
д-р. Гордана Витанова 29 122
д-р. Марјан Ангелески 23 121
д-р. Мирослав Гвероски 28 145
доц. д-р. Мирослав Андоноски 33 191
доц. д-р.Игор Здравкоски 33 191
д-р. Гордана Трајкоска 20 115
д-р. Каролина Илиоска 1-4 147
д-р. Маргарита Јанеска 26 144д-р. Виолета Лашкоска 10 119
д-р. Гоце Менкиноски 22 180
д-р. Ѓорѓи Манчески 1-6 184
д-р. Пеце Николовски 16 171
д-р. Димитар Николоски 1-2 174
д-р. Љупчо Печијарески 30 173
д-р. Славица Роческа 13 129д-р. Коста Сотироски 8 112
д-р. Сузана Талеска 1-5 141д-р. Борка Соколоски 27 187
д-р. Драгица Оџаклиеска 1 163
д-р. Снежана Мојсовска Саламовска 1 172
доц. д-р. Наташа Трајкова   126
доц. д-р. Снежана Обедниковска   126
доц. д-р. Дејан Здравески   146
доц.д-р Моника Ангеловска - Дичоска 146
лектор м-р. Никола Димески   189
д-р. Оливера Костоска   192
доц. д-р. Зоран Николоски 31 182
доц. д-р.  Илија Христоски   131
доц. д-р. Љупче Маркушески   131
м-р. асс.  Спире Лазарески   131
д-р Мери Бошкоска   131
доц. д-р. Фанче Ристеска   188
доц. д-р. Татјана Спасеска   188
доц. д-р. Анета Ристеска   188
м-р. асс. Рената Петревска - Нечкоска 188
Систем Администратор Ристески Димитар 132
Спиркоски Миле   125


Филипоска Светлана   157
Скриптара 2-2 159
Митреска Василка   158
Кафекувар Бифе   148
Служба за студентски прашања   110
Стражара   155


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.