Општо

Економскиот факултет-Прилеп е основан 1960 година, односно тој е наследник и продолжувач на богатата и креативна традиција на Вишата и подоцна Високата економска школа. Повеќегодишната афирмација како високообразовна институција ја темели врз актуелните економски концепции застапени во наставните планови и програми, врз континуираната научноистражувачка и издавачка дејност и врз аплицираните научни проекти. Исто така, Факултетот остварува контакти и развива соработка со низа факултети и универзитети во и надвор од земјата.© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.