ERASMUS+

ЕРАЗМУС +

Еразмус+ е програма на Европската унија за областите образование, обука, млади и спорт за периодот 2014-2020. Образованието, обуката, младинската работа и спортот се клучот за промоција на заедничките европски вредности, за негување на социјална интеграција, за зајакнување на интеркултурното разбирање и чувството на припадност во одредена заедница, како и за превенција од насилниот радикализам. 

Програмата Еразмус+ е направена за да ги поддржи напорите на програмските држави за ефикасно да го користи потенцијалот на европскиот талент и социјалниот имот во една перспектива на доживотно учење, поврзувајќи ја поддршката на формалното, неформалното и информалното учење во текот на процесот на образование, обука и областа на младите. Програмата, исто така, ја засилува можноста за соработка и мобилност со партнерските држави, главно во областа на високото образование и младите.

 

Еразмус+ координатор на Економскиот факултет во Прилеп е проф. д-р Татјана Спасеска

 

Татјана Спасеска, PhD

Продекан за меѓународна соработка

e-mail:tatjana.spaseska@uklo.edu.mk

  


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.