Нови правилници и документи

СТАТУТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ- ПРИЛЕП - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИ

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА НАСТАВНО - НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУКИ И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗАЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА ВО ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНИСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО НА УКЛО

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ,ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ,ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИНА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

УПАТСТВО ЗА ДАВАЊЕ ПОДДРШКА ПРИ КОНКУРИРАЊЕ ЗА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД АКАДЕМСКАТА 2018/19 ГОД.

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВЕДУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.