Управа


Декан
проф. д-р Драгица ОџаклиескаПродекан за настава
проф. д-р Димитар НиколоскиПродекан за меѓународна соработка и развој
проф. д-р Татјана СпасескаПродекан за материјално финансиски прашања
проф. д-р Маргарита Јанеска


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.