Извештај за самоевалуација

Извештај за самоевалуација на Економскиot факултет - прилеп За период од 2017/2018 до 2019/2020 година


Извештај за самоевалуација на Универзитетот „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година


Извештај за самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академската 2016/17 година


Извештај за самоевалуација на УКЛО, за периодот од 15.09.2012 до 31.12.2016 година


Извештај за самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академската 2015/16 година


Извештај за самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академските 2012/13 и 2014/15 години


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.