Прв циклус

Четиригодишни студии за студентите запишани од 2017/2018 год. 

1. Е - бизнис  (4+1) 

2. Менаџмент (4+1) 

3. Сметководство и ревизија (4+1) 

4. Меѓународен бизнис (4+1

5. Маркетинг менаџмент (4+1) 

6. Банкарство и финансии   (4+1)  

 

Четиригодишни студии (за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2016/2017 год.)

 

1. Е - бизнис  

2. Менаџмент и бизнис

3. Сметководство финансии и ревизија

4. Меѓународна економија и бизнис 

5. Маркетинг менаџмент  

6. Банкарство и финансиски менаџмент

7. Иновациски и проектен менаџмент


 

РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК И АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ПРВ ЦИКЛУС

ПРОЗОРЦИ НА МОБИЛНОСТ - Предмети чии активност може да се изведуваат на англиски јазик

НАСТАВНИЦИ И ПРЕДМЕТИ  Академска 2021-2022 Прв циклус студии

ЛИСТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - Економски факултет - Прилеп

ЛИТЕРАТУРА

КАТАЛОГ   Капитално книгоиздателски проекти


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.