Трет циклус

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2019/20 ГОДИНА

БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИИ

МАРКЕТИНГ

MEЃУНАРОДЕН БИЗНИС

МЕНАЏМЕНТ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИТА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ТРИГОДИШНИ ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО МАРКЕТИНГ, МЕНАЏМЕНТ, МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС И БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИТА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ТРИГОДИШНИ ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ФИНАНСИИ

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "ФИНАНСИИ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "БИЗНИС ИНФОРМАТИКА" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2019 ГОД.

ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА И ИСПИТИТЕ НА НАСТАВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ


Студиски програми


Втора акредитација

Маркетинг

Меѓународен бизнис

Менаџмент

 


РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ТРИГОДИШНИ ДОКТОРСКИ СТУДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МАРКЕТИНГ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МАРКЕТИНГ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2016 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕНАЏМЕНТ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕНАЏМЕНТ" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2016 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП - 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА "МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС" ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП -2016 ГОД.

 

ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА И ИСПИТИТЕ НА НАСТАВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ЛИСТА НА АКРЕДИТИРАНИ СЛОБОДНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ И ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2022. Сите права задржани.